Ak­tii­vi­nen kansalai­nen toi­mii yh­tei­sön­sä hy­väk­si. Yh­tei­sö­nä­si voit näh­dä lähi­ym­pä­ris­tön tai vaik­ka koko maa­il­man. YK:n Agen­da 2030:n kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen ta­voit­tei­den avul­la py­ri­tään te­ke­mään maa­il­mas­ta jo­kai­sel­le pa­rem­pi paik­ka elää. Voim­me ar­ki­sil­la va­lin­noil­lam­me ja te­oil­lamme vai­kut­taa. Teet­kö va­paa­eh­tois­työ­tä? Tu­et­ko har­ras­tuk­sel­la­si yh­tei­söä­si? Ha­lu­at­ko tut­kia tu­le­vai­suu­teen vai­kut­ta­via asi­oi­ta – oman elä­män va­lin­nois­ta al­ka­en?

Lii­tä toi­min­ta­si Agen­da 2030 –ta­voit­tei­siin ja tee lop­pu­työ, joka ker­too ja ku­vaa toi­min­taa­si. Voit näin saa­da omas­ta ak­tii­vi­ses­ta toi­min­nas­ta­si kurs­si­suo­ri­tuk­sen tai 1-2 opin­to­pis­tet­tä.

OPH:n rahoittamassa Aktiivisen kansalaisen passi -hankkeessa rakennettiin malli, jossa nuoren aktiivinen toiminta tavallisen koulutyön ulkopuolella tunnistetaan ja tunnustetaan. Sitomalla toiminnan kestävän kehityksen tavoitteisiin pyrimme tuomaan esille, että meidän jokaisen teoilla on merkitystä. Tulevaisuus on yhteinen ja kestävillä valinnoilla teemme siitä valoisamman meille kaikille!

Lue lisää hankesivulta tavoitteista ja tutustu nuorten tuottamaan hienoon oppaaseen.

Vaikka hanke päättyy, niin työ jatkuu!