Lukiolaisen kannettava

Lu­ki­o­toi­men oh­jeis­tus syk­syl­lä 2020 lu­ki­on aloit­ta­vil­le

Lu­kio-opin­to­jen suo­rit­ta­mi­nen edel­lyt­tää oman pää­te­lait­teen han­kin­taa. Pää­te­lait­teen tu­lee olla kan­net­ta­va tie­to­kone. Lai­tet­ta tar­vi­taan digitaalisten oppi­ma­te­ri­aa­lien käyt­tä­mi­seen, muis­tiin­pa­no­jen te­ke­mi­seen, opin­toi­hin liit­ty­vien töi­den te­ke­mi­seen ja pa­laut­ta­mi­seen, tes­tei­hin tai ko­kee­seen vas­taa­mi­seen. Opis­ke­lus­sa käy­tet­tä­vien oh­jel­mis­to­jen asen­ta­mi­nen ko­neel­le opas­te­taan opin­to­jen alus­sa TVT-opo­kurs­sil­la.

Lu­ki­o­lai­sen kan­net­ta­van tie­to­ko­neen muis­ti­lis­ta

 1. Abit­ti-yh­teen­so­pi­vuus – Säh­köi­nen yo-koe vai­kut­taa lait­teen tyyp­piin. Sitä var­ten on ol­ta­va kan­net­ta­va tie­to­kone, joka käyn­nis­tyy Abit­ti-sys­tee­miin. Yli­op­pi­las­tut­kin­to Suo­mes­sa-si­vus­tol­la on tek­ni­siä oh­jei­ta tä­män suh­teen.
 2. Lait­tees­sa on USB-port­ti tik­kua var­ten.
 3. Lait­tees­sa pi­tää olla lii­tän­tä lan­gal­lis­ta verk­koa var­ten. Jois­sa­kin lait­teis­sa voi­daan käyt­tää lan­gal­li­seen verk­koon USB-adap­te­ria. Täl­löin lait­tees­sa pi­tää olla vä­hin­tään kak­si USB-port­tia.
 4. Lait­tees­sa täy­tyy olla mah­dol­li­suus käyt­tää WLAN-verk­koa. Kuo­pi­on lu­ki­ois­sa on op­pi­lail­la käy­tös­sä lan­ga­ton verk­ko.
 5. Laitteen pitää yhdistyä Abitti-koeverkkoon langattomasti.
 6. Akku kes­tää päi­vän ajan to­del­lis­ta käyt­töä.
 7. Kone on jä­mäk­kä. Se mah­tuu rep­puun tai lauk­kuun ja se kes­tää lau­kus­sa tai re­pus­sa kan­ta­mi­sen.
 8. Näp­päi­mis­tön on ol­ta­va riit­tä­vän ko­koi­nen ja sii­nä on ol­ta­va ”tun­toa”.
 9. Kos­ke­tus­hii­ri (tai kos­ke­tus­näyt­tö) toi­mii kun­nol­la.
 10. Kaik­ki lisä­lait­teet (mm. näp­päi­mis­tö, hii­ri ja kuu­lok­keet) on han­kit­ta­va kirjoituksia varten lan­gal­li­se­na.
 11. Käyn­nis­ty­mis­aika on riit­tä­vän ly­hyt. Pit­käs­tä vii­vees­tä on hait­taa, kos­ka läp­pä­ri sul­je­taan jopa kym­me­niä ker­to­ja päi­väs­sä.
 12. Lait­tees­sa on lai­te­ta­kuu tai huol­to­so­pi­mus. Puut­tu­mi­nen voi ker­toa, että vara­o­si­a­kaan ei vält­tä­mät­tä saa.

Lisätietoa: