Aktiivisen kansalaisen passi

Hankkeen tuloksen syntynyt julkaisu

Tavoitteet:

 • Kestävän kehityksen Agenda 2030 –tavoitteiden vieminen konkreettiselle tasolle ja yhteisöllisen arvomaailman vahvistaminen
 • Opiskelijan yhteiskunnallisen aktiivisuuden palkitseminen
 • Koulun tiiviimpi yhteistyö ympäröivän yhteiskunnan instituutioiden, yritysten ja järjestöjen kanssa
 • Nähdään lähiympäristö ja oma toiminta osana globaalia kokonaisuutta
 • Osallisuus ja vuorovaikutus ympäröivään yhteiskuntaan, hyvinvointi ja kestävä tulevaisuus, oppiainerajat ylittävä kokonaisuus ja kokemuksellisuus nousevat vahvasti esille.

Toiminta:

 • Kehitetään järjestelmä, jossa opiskelijan omaehtoinen aktiivisuus yhteiskunnan ja paremman maailman puolesta/edistämiseksi tuodaan näkyväksi ja palkitaan.
 • Aktiivisuus osoitetaan toiminnalla ja siitä tehdyllä materiaalilla (esim. haastattelu, vlogi, podcast, vr), joka julkaistaan.
 • Julkaistavuudella pyritään siihen, että nuori houkuttelee toista nuorta tutustumaan myös erilaisiin mahdollisuuksiin.
 • Järjestelmä perustuu pisteytykseen, jossa tietty pistemäärä johtaa kurssisuoritukseen.

Nuori voi osoittaa aktiivisuuttaan monella eri tavalla, esim.

 1. Vapaaehtoistyöllä (esim. vanhuksen tapaaminen säännöllisesti)
 2. Järjestötoiminnalla (esim. osallistuminen monikulttuurisuuskeskuksen toimintaan)
 3. Poliittisella toiminnalla (esim. poliittinen nuorisojärjestötyö ja kestävä tulevaisuus)
 4. Taloudellisella toiminnalla (esim. eettinen sijoittaminen)
 5. Tiedeyhteyksien luomisella (esim. yliopistoyhteistyö ympäristötieteiden laitoksen kanssa)
 6. Tutustumisella erilaisiin toimijoihin kentällä (tutustuminen usean järjestön toimintaan)
 7. Innovoimalla uusia ratkaisuja kestävän kehityksen ongelmiin liittyen
 8. Järjestämällä tapahtumia (esim. näytelmät, kirpputorit)
 9. Osallistuminen koulun omiin projekteihin ja yhteisöllisyyttä edistäviin toimintoihin (teemapäivät, työryhmät)
 10. Tekemällä eri järjestöjen näyttöjä (esim. YK-liiton maailmankansalaisen kypsyyskoe)
 • Kaikissa keskeistä on, että toiminta liittyy kestävän kehityksen tavoitteisiin – kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi erilaisilla tavoilla.
 • Opettajan rooli on tiedottaa, kannustaa ja tarvittaessa luoda mahdollisuuksia – eri oppiaineissa!
 • Nuoren rooli on tarttua mahdollisuuksiin, oppia koulun ulkopuolella, saada mahdollisesti vapaaehtoistyöstä työkokemusta, kehittää vuorovaikutustaitojaan, toimia itsenäisesti tai yhdessä toisen nuoren kanssa – oma aktiivisuus palkitaan!

Toiminnan aloitus:

 • Innostuneita opettajia eri kouluista, esim. Kuopion lukioista, rakentamaan toimivaa järjestelmä
 • Kouluihin koordinaattorit, jotka ohjaavat opettajia ja opiskelijoita alkuvaiheessa
 • Julkaisualustan rakentaminen
 • Tiedotusta järjestöille toiminnan aloittamisesta ja järjestöjen mahdollisuudesta tiedottaa opiskelijoille tutustumisesta ja osallistumisesta toimintaan
 • Erityinen aktiivisuus palkitaan (esim. palkallinen harjoittelujakso tai matka jonkin järjestön mukana)
 • Nimetään kuopiolainen nuori aktiivi kansalainen

Toiminnan jatko:

 • Aktiivisen kansalaisen passi on osa kaupungin opetussuunnitelmaa
 • Opettajat eri oppiaineissa tuovat kursseilla esille mahdollisuuksia
 • Toiminta laajenee ja vakinaistuu
 • Aktiiviset nuoret kansalaiset aktiivisina jatko-opiskelijoina ja aikuisina tulevat vierailuille kouluihin

Hankkeen koordinoinista vastaa

Kuopion klassillisen lukio
Apulaisrehtori Inka Kokkonen
inka.kokkonen(at)kuopio.fi
+358 44 718 4542