Tietoverkkojen käyttösäännöt

Kuopion kasvun ja oppimisen palvelualueen tietoverkon ja tietojärjestelmien käyttösäännöt

1.  Johdanto

Kuopion kasvun ja oppimisen palvelualueen tietoverkon ja tietojärjestelmien käyttösäännöt sitovat Kuopion kasvun ja oppimisen palvelualueen oppilaita, opiskelijoita ja henkilökuntaa sekä kaikkia muita, jotka ovat saaneet oikeudet Kuopion kasvun ja oppimisen palvelualueen tietojärjestelmien ja tietoverkon käyttöön.

Kuopion kasvun ja oppimisen palvelualueen tehtävänä on tarjota hyvä ja luotettava tietoverkko ja tietojärjestelmät takaamaan käyttäjilleen niiden turvallisen ja joustavan käytön. Tavoitteena on säilyttää tietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys.

Tämä edellyttää käyttäjiltään vastuuntuntoa ja velvollisuuksiensa noudattamista sekä näiden käyttösääntöjen hyväksyntää. Tahatonkin käyttösääntöjen vastainen käyttö voi vaarantaa edellä mainittujen seikkojen toteutumisen.

2.  Käyttösäännöt ja käytön periaatteet

Näitä sääntöjä ja muita Kuopion kasvun ja oppimisen palvelualueen ohjeita koskien mm. tietoturvaa ja tietosuojaa on kaikkien käyttäjien noudatettava. Sääntöjen piiriin kuuluvat kaikki Kuopion kasvun ja oppimisen palvelualueen hankkeiden kautta hankkimat työasemat, tietotekniikkapalvelut, tietojärjestelmät ja tietoverkkoon liitetyt laitteet. Lisäksi käyttösääntöjä on noudatettava kaikissa muissa palveluissa ja tietoverkoissa, joihin käyttäjä on saanut käyttöluvan ja käyttömahdollisuuden Kuopion kasvun ja oppimisen palvelualueen välityksellä. Käyttösäännöt koskevat myös Kuopion kaupungissa käytettäviä ja Kuopion kasvun ja oppimisen palvelualueen verkkoa hyödyntäviä omia laitteita.

3.  Käyttöoikeus

Käyttöoikeus syntyy hyväksymällä nämä käyttösäännöt. Sääntöjen hyväksyminen tapahtuu sähköisesti. Käyttöoikeudet määritetään henkilön tehtävän mukaan.

Järjestelmillä, laitteilla ja tietoverkolla voi olla Kuopion kasvun ja oppimisen palvelualueen laatimia erillisiä ohjeita, joihin käyttäjän tulee tutustua ennen niiden käyttöä.

4.  Käyttäjätunnukset

Käyttäjä vastaa saamistaan käyttäjätunnuksista, niiden salasanoista ja huolehtii salasanojen vaihtamisesta ilmoitettujen ohjeiden mukaisesti. Käyttäjätunnuksia ja salasanoja ei saa luovuttaa toiselle henkilölle. Työaseman jäädessä ilman käyttäjän valvontaa, on käyttäjän kirjauduttava ulos tai lukittava kone estääkseen työaseman luvattoman käytön.

5.  Käyttöoikeuden voimassaolo

Käyttöoikeus on voimassa palvelussuhteen tai opiskelun alkamisesta sen päättymiseen asti. Mikäli käyttöoikeus on syntynyt muun sopimuksellisen perusteen nojalla, käyttöoikeus päättyy sopimuksen päättyessä. Käyttöoikeus tietyn järjestelmän tai resurssin osalta voi muuttua tai päättyä, mikäli käyttäjän tehtävä muuttuu.

Käyttäjän on itse huolehdittava ennen käyttöoikeuden päättymistä omistuksessaan olevien tietojen siirroista ja poistoista. Käyttäjän tunnus lukittuu automaattisesti 14 vrk käyttöoikeuden päättymisen jälkeen. Opiskelijoiden tiedostot ja sähköpostit poistetaan 90 päivän kuluttua ja henkilökunnan 180 päivän kuluttua tunnuksen lukittumisesta, eikä tietoja ole mahdollista palauttaa tämän jälkeen.

6. Käyttörajoitukset

Kuopion kasvun ja oppimisen palvelualueen tietoverkon, tietojärjestelmien ja käyttäjätunnusten käyttö poliittiseen tai Kuopion kaupungille kuulumattomaan kaupalliseen toimintaan on kielletty. Tutkimustoimintaan tarvitaan lupa. Saatuja Kuopion kaupungin (koulun) tunnuksia saa käyttää vain organisaation hyväksymissä sovelluksissa ja palveluissa. Käyttäjätunnusten käyttö Kuopion kaupungin tietoverkoissa ei saa häiritä Kuopion kasvun ja oppimisen palvelualueen normaalia toimintaa. Yksityiset tiedot tulee pitää erillään Kuopion kasvun ja oppimisen palvelualueen aineistosta. Henkilökunnan tulee sijoittaa yksityinen aineistonsa kotihakemiston (J-asema) tai OneDriven yksityisiin kansioihin. Ohje koskee myös yksityisluonteista sähköpostia, jotka on sijoitettava erillisiin sähköpostikansioihin. Yksityiset aineistot tulisi voida erottaa kansion nimestä (esim. private, yksityisasiat).

Kaikki lain mukaan salassa pidettävä aineisto1 on sijoitettava Kuopion kasvun ja oppimisen palvelualueen  verkkolevyille tai Kuopion kasvun ja oppimisen palvelualueen tietojärjestelmiin. Kuopion kasvun ja oppimisen palvelualueen OneDrive- tai Sharepoint-ympäristöä voi käyttää tiedon tallennukseen kuten verkkolevyasemia. Julkisten tai yksityiskäytössä olevien pilvipalveluiden, suojaamattomien muistitikkujen ja ulkoisten kovalevyjen käyttö salassa pidettävän aineiston tallennukseen on kielletty. Henkilötietoja sisältävät tiedot on kuitenkin sijoitettava pääosin edelleen niille varattuihin tietojärjestelmiin tai työn kannalta oikeutettujen henkilöiden käyttäjätunnuksilla suojattuihin kansioihin verkkolevyasemille.

Omille ja vierailijoiden laitteille on varattu langaton verkko. Kaikenlainen Kuopion kasvun ja oppimisen palvelualueen tietoteknisten laitteiden kytkentöjen muuttaminen ja vahingoittaminen, tietoverkon tai tietojärjestelmien häirintä tai toiminnan estäminen on kiellettyä.

Vastuu tietoaineistojen säilymisestä on viime kädessä aineiston omistajalla itsellään. Kuopion kaupunki ei korvaa käyttäjälle aiheutunutta vahinkoa tai menetystä, joka johtuu Kuopion kasvun ja oppimisen palvelualueen tietojärjestelmien tai tietoverkon käytöstä.

Salassa pidettävä aineisto = Julkisuus- ja salassapitosäädösten mukaisesti salaiseksi määritelty aineisto, kuten esim. terveydentilatiedot, perhe-elämää ja henkilökohtaisia oloja, opiskeluhuoltoa ja opiskelijan opetuksesta vapauttamista koskevat tiedot, psykologiset testit ja soveltuvuuskokeet sekä mm. henkilön salaiseksi ilmoittamat yhteys- ja sijaintitiedot.

7.  Tietosuoja

Tietosuojassa on kyse ihmisten yksityiselämän suojan ja muiden yksityisyyden suojaa turvaavien perusoikeuksien toteuttamisesta henkilötietojen käsittelyssä. Tietosuojaan tulee kiinnittää erityistä huomiota ja vahingossakin saadun muille kuuluvan tiedon tallentaminen, hyväksi käyttäminen tai jakaminen on kiellettyä.

Kaikenlainen oikeudeton tiedon hankkiminen sekä hakemistoihin, tietoverkkoihin tai tietojärjestelmiin tunkeutumisen yrittäminenkin on kielletty.

8.  Luvaton tai muu väärinkäyttö

Henkilö, joka toimii yleistä lainsäädäntöä tai näitä käyttösääntöjä vastaan tai jota voidaan perustellusti epäillä tietoturvallisuuden tai tietosuojan rikkomisesta, voi menettää käyttöoikeutensa tai sitä voidaan rajoittaa. Kyseeseen voi tulla myös huomautus, varoitus, korvauksen periminen tai asia voidaan antaa poliisin tutkittavaksi.

9.  Ylläpito ja valvonta

Kullakin tietojärjestelmällä on omistaja ja pääkäyttäjä, jotka vastaavat järjestelmän käytöstä ja sen käyttöohjeiden laadinnasta. Laitteista, tietoverkosta ja tietojärjestelmistä vastaa Istekki Oy lukuun ottamatta tietojärjestelmiä, jotka on hankittu kolmannen osapuolen toimittamina palveluina tai on muutoin ulkoistettu. Kuopion kasvun ja oppimisen palvelualueen yksiköiden omassa valvonnassa olevista laitteista tai teknisistä ympäristöistä vastaa yksikkö itse.

Istekki Oy:n ylläpitohenkilökunnalla on velvollisuuksiensa hoitamiseksi lupa valvoa (lokitiedot), rajoittaa ja säädellä tietojärjestelmien ja tietoliikenneverkon käyttöä sekä tarvittaessa kopioida, siirtää, poistaa koneissa tai verkossa olevaa tietoa. Nämä käyttösäännöt on käsitelty Kuopion kasvun ja oppimisen palvelualueen henkilöstön osalta yhteistoimintalain mukaisesti. Näitä sääntöjä päivitetään tarvittaessa Kuopion kasvun ja oppimisen palvelualueen palveluissa tai lainsäädännössä tapahtuneiden muutosten vuoksi. Päivityksestä vastaa ja sen tarvetta seuraa vuosittain tietohallintopäällikkö sekä tietosuoja- ja tietoturvavastaavat. Viimeisin versio julkaistaan Kuhassa sekä Kuopion kasvun ja oppimisen palvelualueen julkisilla verkkosivuilla.