Yhdessä kohti uutta lukiota

Yhdessä kohti uutta lukiota- laaja-alaista osaamista, koulutuksen laatua ja työelämäyhteyksiä

Hanke pähkinänkuoressa

Hanke koostuu neljästä eri osa-alueesta: LOPS2021-prosessin ja uuden opetussuunnitelman käyttöönoton tukemisesta, lukiokoulutuksen toimintakulttuurin, pedagogiikan ja oppimisympäristöjen kehittämisestä, korkeakoulu- ja työelämäyhteyksien kehittämisestä sekä lukiokoulutuksen laadunvarmennusmenetelmien kehittämisestä. Kaikki osa-alueet linkittyvät toisiinsa ja tukevat toisiaan ja LOPS2021:n laatimista, toimeenpanoa ja kehittämistä. Osa-alueet liittyvät uuteen lukiolakiin, tukevat sen toimeenpanoa sekä lukioiden toiminnallista uudistamista.

Hanke etenee osa-alueilla läpi hankekauden, ja edistymistä on mahdollista seurata. LOPS-agenttien työ liittyy vahvasti toimintakulttuurin, pedagogiikan ja oppimisympäristöjen kehittämiseen, ja toisaalta pedagogisten kokeilujen kuvaukset linkittyvät osaksi laadunvarmennusmenetelmänä toimivaa toimintakäsikirjaa. Tutkimus- arviointi- ja selvitystoiminta tukee lukioiden työtä, ja tavoitteena onkin paikallinen ja valtakunnallinen lukioiden kehittäminen.

Tavoite 1

Hankkeessa tuetaan Kuopion lukioiden LOPS2021-prosessia nimeämällä lukioihin 2–3 LOPS-agenttia, jotka perehtyvät LOPSin perusteisiin, tiedottavat asioista ja kouluttavat LOPS-prosessista muuta koulua. Agentit seuraavat perusteiden valmistumista kommentointikierroksen jälkeen. Agenttitoiminnan tavoitteena on edistää LOPS-prosessia alusta alkaen.

Agenttien ensisijainen tehtävä on perehtyä opetussuunnitelman lukuihin 1–3, 5.1, 6.1 ja 6.2 ja pitää yllä lukujen teemoista liittyvää keskustelua. Erityishuomiota agentit kiinnittävät laaja-alaisen osaamisen osa-alueisiin ja niiden yhdistämiseen oppimisprosessiin. Laaja-alaisen osaamisen osa-alueiden käsittely ja niiden yhdistäminen koulujen arkeen sitouttaa kaikki laaja-alaisen osaamisen teemoihin jo ennen varsinaisen LOPSin käyttöönottoa.

Toiminta

LOPS-agentit nimetään kouluihin keväällä 2019. Agentit valitaan opettajien kiinnostuksen ja valmiuksien mukaan lukioiden johtotiimin ja lukioiden apulaisrehtoreiden yhteistyönä. Agenteille varataan LOPS-työhön kaksi vuosiviikkotuntia ajalle 1.8.2019-31.12.2020. Agentit koulutetaan työhön sekä paikallisesti että valtakunnallisten LOPS-koulutusten avulla. Paikallisella tasolla Kuopiossa on valmiuksia perehdyttää agentit uudistuneen lukiolain sisältöihin sekä LOPS2021-sisällöissä oleviin korkea-asteen yhteistyön teemoihin. Rehtorit ja apulaisrehtorit luovat yhdessä agenttien kanssa suuntaviivat Kuopion LOPS-prosessiin. Agentit ja oppilaitosjohto muodostavat LOPS-prosessin ohjausryhmän. Prosessi suunnitellaan niin, että opetussuunnitelman laatiminen on koko koulun yhteinen asia.

Konkreettiset tulokset, jotka tavoitteella pyritään saavuttamaan

LOPS-agentit mahdollistavat vahvan perustan lukioiden LOPS-työlle. Agentit toimivat LOPS-prosessin edistäjinä ja kehitystyön katalysaattoreina. LOPS-agenttien vertaistuki mahdollistaa uuden opetussuunnitelman ajatusten ja teemojen levittämisen Kuopion lukioihin jo LOPS-prosessin aikana. Agenttitoiminnan avulla oppilaitokset saadaan sitoutettua uuden opetussuunnitelman vaatimuksiin ja mahdollisuuksiin jo prosessin aikana. Varsinainen opetussuunnitelman käyttöönottaminen ja sen jälkeinen LOPS2021:n kehittäminen helpottuvat agenttitoiminnan myötä merkittävästi. Agenttitoiminnan avulla LOPSissa merkitykselliset laaja-alaisen osaamisen osa-alueet saadaan jalkautettua lukioiden arkeen jo LOPS-prosessin aikana. Myöhemmin niiden syventäminen on hankkeen myötä helppoa.

Tavoite 2

Osana hankekokonaisuutta ja opetussuunnitelmatyötä kehitetään Kuopion lukioiden toimintakulttuuria, pedagogiikka ja oppimisympäristöjä. Kuopiossa opiskelijoiden osallisuus on edennyt erittäin hyvälle tasolle. Myös opettajien yhteistyö on kehittynyt oikeaan suuntaan. Hankkeen avulla tavoitellaan seuraavaa askelta näissä teemoissa. Tavoitteena on edistää entistä paremmin opiskelijan hyvinvointia ja jaksamista. Hankekauden aikana Kuopion lukioiden kokeilut yhteisopettajuudesta, tiimijaksoista ja oppiainerajat ylittävästä yhteistyöstä kootaan yhteen julkaisuun. Mukaan liitetään opettajien kommentit ja opiskelijoiden palautteet sekä kuvaus oppimistuloksista. Hankeaikana pilotoidaan erilaisia oppiainerajat ylittäviä tai saman oppiaineen sisältä muodostettuja opintokokonaisuuksia.

Toiminta

Hankekaudella lisätään opiskelijoiden osallisuutta ottamalla opiskelijaedustus mukaan koulukohtaisiin LOPS2021-ryhmiin. Erityisesti laaja-alaisen osaamisen osa-alueiden konkretisoinnissa opiskelijoiden näkemys on merkityksellinen. Toimintakulttuurin ja pedagogiikan kehittämisen näkökulmasta opettajien yhteistoiminnan lisääminen on keskiössä. Hankekaudella koottavat kokeiluesimerkit kannustavat entistä useampia kokeilemaan uusia pedagogisia ratkaisuja ja erityisesti tiimi- ja yhteisopettajuutta. Opiskelijoiden hyvinvoinnin ja jaksamisen edistämiseksi pilotoidaan erilaisia ryhmätoimintamalleja yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Hyvinvoinnin tukeminen on ensisijaisesti ennaltaehkäisevää työtä. Hankekaudeksi selvitystyön koordinointiin ja tekemiseen varataan työaikaa 5 vvh.

Konkreettiset tulokset, jotka tavoitteella pyritään saavuttamaan

Hankekaudella kehitetään lukioiden toimintakulttuuria ja pedagogiikkaa erityisesti koko koulun osallisuuden ja opettajien yhteistoiminnan osalta. Osallisuuden lisääminen sitouttaa opiskelijat ja myös koulun henkilökunnan entistä paremmin muutoksiin ja uusiin asioihin. Opetussuunnitelmatyö ja uuden opetussuunnitelman käyttöönottaminen luontevoituvat sitoutumisen myötä. Tiimi- ja yhteisopettajuuskokeilut takaavat valmiudet rakentaa uuden opetussuunnitelman hengessä moduuleista opintokokonaisuuksia. Hankkeessa kokeillaan yhtä kurssia laajemman opintokokonaisuuden opiskelemista yhdessä jaksossa, yhtä kurssia laajemman kokonaisuuden opiskelemista peräkkäisissä jaksoissa sekä erilaisia oppiainerajat ylittäviä kokonaisuuksia. Kokemukset opiskelijapalautteineen kootaan hankekaudella yhteen.

Tavoite 3

Kuopiossa on hyvä korkea-asteen yhteistyömalli orientaatio-opintojen suorittamiseen: sopimus mahdollistaa lukiolaisille korkeakoulukurssien suorittamisen lukioaikana. Hankekaudella on tavoitteena selvittää, millaisia muita yhteistyön mahdollisuuksia Itä-Suomen yliopiston kanssa on järjestettävissä. Edelleen selvitetään Kuopion lukiolaisille tarjolla olevat valtakunnalliset yhteistyömahdollisuudet. Tavoitteena on, että opiskelijat saavat halutessaan alasta riippumatta kosketuksen korkea-asteen opintoihin muutenkin kuin alaesittelyjen kautta. Samassa yhteydessä hankkeessa selvitetään myös opettajille tarjolla olevat yhteistyömuodot sekä mahdollinen tilojen yhteiskäyttö paikallisesti. Tunnistetut työelämäyhteydet kootaan hankkeessa kaikkien lukioiden yhteiseen käyttöön.

Toiminta

Hankkeessa varataan työaikaa paikallisten yhteistyömuotojen ja valtakunnallisten mahdollisuuksien selvittämiseen. Erilaisia, yksittäisten toimijoiden rakentamia yhteistyömalleja on ollut useita. Toimintaa ei ole viime vuosina koottu tai koordinoitu, eivätkä kaikki toimijat ole toisistaan tietoisia. Katse korkealle – näkökulmia lukioiden ja korkeakoulujen yhteistyöhön -julkaisussa todetaan, että toiminnan jatkuvuuden kannalta yhteistyömuotojen kirjaaminen on tärkeää. Valtakunnalliset mahdollisuudet kartoitetaan kokoamalla yliopistojen ja korkeakoulujen lukiolaisille suunnattu opetustarjonta lukio-opiskelijoiden saataville. Selvityksessä avataan suoritustavat ja -mahdollisuudet ymmärrettävään muotoon. Työelämäyhteistyötä selvittämään varataan työaikaa työelämäagentille 4 vvh.

Konkreettiset tulokset, jotka tavoitteella pyritään saavuttamaan

Korkeakoulu- ja työelämäyhteydet on hankkeen jälkeen koottu kaikkien Kuopion lukioiden ja lukiolaisten käyttöön ja helposti saataville. Lukiolaiselle voidaan tarjota esimerkiksi ohjauskeskusteluissa luettelo korkeakouluyhteyksistä hänen omien kiinnostustensa ja tavoitteidensa mukaan. Yhteistyömallit on kuvattu myös opettajien näkökulmasta.

Työelämäyhteydet ja erilaiset mahdollisuudet sekä lukiossa käytössä olevat mallit työelämään tutustumiseen on myös koottu yhteen. Näitäkin malleja on sekä opiskelijoiden että opettajien mahdollista hyödyntää.

Hanke mahdollistaa sen, että Kuopion lukioiden korkeakoulu- ja työelämäyhteydet saadaan LOPS-prosessin yhteydessä kuvattua siten, että syksystä 2021 opiskelijoilla on mahdollisuudet hyödyntää yhteyksiä opetussuunnitelman ja lukiolain hengessä.

Tavoite 4

LOPS-prosessi tarjoaa hyvän mahdollisuuden yhtenäistää Kuopion lukiokoulutuksen yhteistä toimintakulttuuria, arvopohjaa, pedagogiikkaa ja oppimisympäristöjä. LOPS-prosessin yhteydessä on loogista kehittää myös lukiokoulutuksen sisäistä laadunvarmennusjärjestelmää. Hankekauden aikana luodaan Kuopion yhteinen toimintakäsikirja, jossa kuvataan toimintamallit ja -järjestelmät, toimintaperiaatteet, prosessit ja käytännöt. Se sovittaa yhteen yhteisön eri osien toiminnan ja tekee siitä läpinäkyvää, johdonmukaista, henkilöriippumatonta ja helposti viestittävää. Muokkautuva toimintakäsikirja ohjaa lukioiden toimintaa yhdessä opetussuunnitelman, koulujen lukuvuosisuunnitelmien, opinto-ohjauksen suunnitelmien sekä Kuopion koulutuspoliittisen ohjelman kanssa. Käsikirja johtaa lukioita tiedolla.

Toiminta

Hankekaudella varataan työaikaa toimintakäsikirjan rakentamiseen 4 vvh ajalle 1.8.2019-31.12.2020. Toimintakäsikirjan rakentamisessa on edustus lukioiden opiskelijakunnista. Toimintakäsikirjan pohjana käytetään lukioiden toimintakulttuurin kuvauksia, arvopohjia sekä hankekokonaisuuden tavoite 2:ssa koottua selvitystä pedagogisesta kehittämisestä. Lisäksi toimintakäsikirja nojaa Kuopion koulutuspoliittisen ohjelman linjauksiin. Käsikirjaan tulee myös kuvaus koulukohtaisissa CAF-arvoinneissa ja opiskelijakyselyissä esiin nousseista kehittämiskohteista sekä niistä seikoista, jotka lukiossa toimivat hyvin. Käsikirjan avulla Kuopion lukioiden hyvät käytänteet saadaan jaettua sujuvasti kaikkien käyttöön. Toimintakäsikirjan malli on jaettavissa valtakunnallisena laadunvarmistusmenetelmänä.

Konkreettiset tulokset, jotka tavoitteella pyritään saavuttamaan

Hankekaudella luotu toimintakäsikirja mahdollistaa laadun seuraamisen ja kehittämisen yhteismitallisesti seitsemää lukiota ylläpitävän koulutuksenjärjestäjän organisaatiossa. Nykytilaan verrattuna toimintakäsikirja kokoaa selkeämmin yhteen toimintamallit ja tuottaa entistä enemmän tasaisuutta ja laatua koko kouluyhteisön näkökulmasta. Toimintakäsikirja syventää ja konkretisoi Kuopion koulutuspoliittisen ohjelman linjauksia ja tavoitteita. Käsikirja kuvaa koulutuksenjärjestäjän lukiokoulutuksen yhteiset lukuvuosittaiset tavoitteet sekä edellisen lukuvuoden tavoitteiden toteutumisen. Dokumentti toimii osaltaan myös lukioiden johtamisjärjestelmien kuvauksena ja varmistaa näiltä osin organisaatioiden johtamisen laadun. Hankkeessa Kuopion lukiokoulutuksesta muotoutuu entistä enemmän yksi lukio.

Dokumentointi ja työskentely tapahtuu MS O365 Sharepoint alustalla.

Valitut agentit:

OPS-agentit:

 1. Tiina Kaljunen
 2. Maija Kukila
 3. Matti Lähtevänoja
 4. Maija Tusa
 5. Nina Savolainen
 6. Kerttu Happonen
 7. Pia Ahtonen
 8. Jutta Mäkisalo
 9. Mikko Karttunen
 10. Antti Savinainen
 11. Kaisa Heikkinen
 12. Jaakko Rautiainen
 13. Heljä Kortelainen
 14. Risto Smolander
 15. Janne Timonen
 16. Leila Tolonen
 17. Arja Suomalainen

Korkeakoulu- ja työelämäyhteistyö -agentti
Karoliina Peltola

Hyvinvointi -agentit
Miika Raudaskoski ja Pia Ahtonen

Laatutoimintakäsikirja -agentti
Ensio Vatanen