Takaisin yhteiselle lukiopolulle – yhteisöllisesti, Korona 3

Toiminnan tavoitteena on osaamisvajeen paikkaaminen ja hyvinvoinnin vahvistaminen sekä ongelmien ennalta ehkäiseminen.

1. Tavoite

Takaisin yhteiselle lukiopolulle – yhteisöllisesti!
Opinto- ja ryhmänohjauksen, aineenopettajien sekä opiskelijahuollon yhteistyönä vahvistetaan opiskelijoiden taitoja ja resilienssiä – uskoa tulevaisuuteen. Jatketaan opiskelijoiden oppimisen tukipalveluja, joiden tavoitteena on oppimisen tuki pienemmissä ryhmissä. Nuorilla on näköalattomuutta, joka johtuu epävarmasta tulevaisuudesta. Moni nuori vetäytyy yksinäisyyteen. Yhteisöllisyyttä vahvistetaan edistämällä ryhmätaitoja, sosiaalisia taitoja, itsetuntoa, hyvinvointia ja minäpystyvyysuskoa. Toiminta on suurelta osin pajamuotoista.

Toiminta

Vertaistoiminnan ja yhdessä tekemisen avulla vahvistetaan hyvinvointia. Opiskelijalle luodaan mahdollisuuksia tutustua toisiinsa ja viettää aikaa ohjatuissa harrastuspajoissa. Jatketaan oppimiseen liittyviä tukipalveluja, kuten hyväksihavaittuja pajatoimintaa ja kertauskursseja sekä ryhmäkokojen pienentämistä. Pajatoiminnalla päästään nopealla aikataululla tarttumaan oppimisvajeisiin tai opiskelijan itsetuntoa ja tulevaisuususkoa vahvistaviin toimiin. Tukikurssien/-opintojaksojen ja kertauskurssien avulla tartutaan kiinni oppimisvajeisiin. Järjestetään lukiokohtaista pajatoimintaa opiskelijan oppimisen ja hyvinvoinnin tukena (kerran viikossa). Vahvistetaan näiltä osin myös aineenopettajien, ryhmänohjaajien ja erityisopettajien yhteistyötä.

2. Tavoite

Hyvinvointia kohdennetusti tukiverkon avulla
Tärkeää on vahvistaa edelleen yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Tähän liittyy yhteissuunnittelu toimintamallien ja erilaisten materiaalien osalta. Ohjauksen, erityisopetuksen ja opiskelijahuollon yhteistyössä suunnittelemat tallenteet tuodaan erityisesti ryhmänohjauksen käyttöön. Tallenteiden tekoon osallistetaan opiskelijoita.
Laajamittaisen tuen tarpeen vuoksi vahvistetaan ryhmänohjauksen ja opinto-ohjauksen osuutta, jotta kaikki tukea tarvitsevat opiskelijat saadaan kullekin sopivien tukitoimien piiriin. Tulevaisuusohjauksen avulla vahvistetaan motivaatiota ja opintojen loppuun saattamista sekä tuetaan jatko-opintojen suunnittelussa. Opinto-ohjaaja ja erityisopettaja toimivat työparina.

Toiminta

Aikaisempia tukipalveluita jatketaan ohjauksen (erityisesti tulevaisuusohjaus) ja erityisopetuksen osalta (pajatoiminnan tuki). Toiminta kohdentuu selkeästi lisätukea tarvitseviin sekä työpari toimii tiiminä myös ryhmänohjauksen tukena (tallenteet). Palkataan edelleen Kuopion lukioiden yhteinen opinto-ohjaaja, jonka tehtävänä on abeille kohdennettava opinto-ohjauksen erityistuki tulevaisuusohjaukseen (esim. ammatinvalinta, jatko-opinnot, lisätuen tarpeen kartoitus) ja erityisopettaja, jonka tehtävänä on antaa vahvistettua tukea ja on tuottaa tallenteita ryhmänohjauksen tueksi.

3. Tavoite

Lukiopolulta pudonneiden opintojen järjestäminen sekä ennaltahkäisevästi putoamisvaarassa olevien opiskelijoiden tukeminen ja opintojen järjestäminen
Tarjotaan lukioiden yhteistä täysi- ja jokapäiväistä opintopajaa opiskelijoille, joilla on haasteita opintojen suorittamisessa, jaksamisessa, sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, toimintakyvyssä ja elämänhallinnassa. Opiskelijoiden haasteet näkyvät lisääntyneinä poissaoloina ja rästien syntymisenä. Ennaltaehkäistään negatiivisia keskeytyksiä lukio-opintojen aikana tarjoamalla riittävän vahvaa ja oikea-aikaista tukea putoamisvaarassa oleville opiskelijoille. Tuetaan nuoria yksilöllisesti vahvistaen heidän toimintakykyänsä, pystyvyydentunnetta, opiskelutaitoja sekä osallisuuden kokemusta. Tavoitteena on jakson jälkeen palata omaan lukioon.

Toiminta Opintopaja

Tuen tarpeessa olevat nuoret tunnistetaan opinto-ohjaajien, erityisopettajan tai opiskeluhuollon henkilöstön toimesta. Opiskelija haastatellaan ja kartoitetaan motivaatio siirtyä paja-jaksolle. Ryhmän koko pidetään maltillisena ja toiminta joustavana. Myös lyhyempiaikaista tukea voidaan tarjota nopealla aikataululla sitä tarvitseville. Opiskeluhuollon sekä ohjauksen henkilöstö toimivat tiiviissä yhteistyössä opintopajan valmentajan kanssa. Ryhmässä toteutetaan myös kuntouttavaa toimintaa. Nuoren kokonaistilanne huomioidaan. Yhteistyössä kehitetään malli, jota arvioidaan lukuvuoden aikana mm. opiskelijapalautteen avulla sekä opiskelijoiden opintopajajakson jälkeisen seurannan kautta.

4. Tavoite

Kyselyjen ja analyysien avulla tavoitteena on löytää ne opiskelijat, joilla mittausten perusteella saattaa jatkossa olla haasteita hyvinvoinnin tai oppimistulosten ja/tai motivaation kanssa.
Toimenpiteiden arvioinnin tavoitteena on saada tietoa toimenpiteiden kohdentamista ja ohjaamista varten. Hankkeen aikana tehdyn arvioinnin seurauksena toimenpiteitä voidaan uudelleen tarkentaa ja hankkeen lopussa arvioinnin seurauksena voidaan saada tietoa pitkäaikaisia tulevia toimenpiteitä varten. Hankekauden aikana on keskimäärin tavoitteena nostaa koetun hyvinvoinnin ja motivaation kokemusta 0.2-0.5 yksiköllä alkumittauksesta (skaala 1-5).
Vaikuttavuusarvioinnin tavoitteena on hankkeen aikana ja lopussa opiskelijoilta kerätyn tiedon analysoinnin avulla saada ymmärrystä toimien vaikuttavuudesta.

Toiminta

Toteutetaan alkukysely 1) oppimisen tukemisen ja osaamisvajeen paikkaamisen 2) hyvinvoinnin vahvistamisen tilannekuvan saamiseksi 3) jatkuvaa seurantaa molempien osa-alueiden toimenpiteiden vaikutusten arvioimiseksi. Opiskelijat vastaavat kyselyihin digitaalisella alustalla. Alkukyselyllä saadaan oppiaine- ja opiskelijakohtaista tietoa oppimisesta ja hyvinvoinnista, joiden perusteella kohdennetaan toimenpiteitä. Jatkuvalla kartoituksella kerää tietoa opiskelijoiden tarpeista, joiden avulla ohjataan toimenpiteitä.
Palveluntarjoaja analysoi ja tekee havaintoja, tuo havainnot oppilaitosten tietoon reaaliaikaisesti sovelluksen näkymissä ja työpajoissa. Opetushenkilöstö osallistaa opiskelijoita tiedonkeräämiseen toimenpiteiden kohdistamiseksi mahdollisimman laajasti kohderyhmän opiskelijoihin.