Ohjatusti kohti tulevaisuuden työelämää

Tavoitteena on kehittää uudenlaisia työelämäyhteistyön malleja uuden lukiolain tavoitteiden mukaisesti ja opetussuunnitelman kehittämiseksi. Toisena tavoitteena on uudistaa lukiopedagogiikkaa tukemaan opiskelijoiden tulevaisuuden työelämätaitojen kehittymistä innovoimalla, pilotoimalla ja mallintamalla uusia integroituja oppiainerajat ylittäviä pedagogisia malleja.

Näiden lisäksi hankkeessa on tavoitteena luoda toimintamalleja, joiden avulla nuoret löytävät heidän luontaisen motivaatioperustansa ja tekevät sitä kautta entistä henkilökohtaisempia opinto- ja työuravalintoja suhteessa ennakoituihin työelämätarpeisiin.

Hanke toteutetaan yhteishankkeena hyödyntäen osatoteuttajilla olevaa monipuolista kokemusta ja osaamista kehittämistoiminnasta ja erilaisista työelämäyhteistyömuodoista. Mukana olevat lukiot tuovat oman osaamisensa koko hankeverkoston käyttöön luoden lisäarvoa hankekokonaisuudelle. Olemassa olevat toimintatavat tuodaan hankkeen käyttöön ja niitä kehitetään edelleen uusien innovaatioiden ohella. Kaikilla mukana olevilla lukioilla on edelleen tarve, halu ja edellytykset kehittää lukioiden työelämäyhteistyötä ja näin luoda nuorille sujuvammat ja tavoitteelliset polut työelämään. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä mukana olevien lukioiden toimialueen työja yrityselämän toimijoiden sekä mm. Taloudellisen tiedotustoimiston kanssa.

Kuopion lukioiden koordinaattorina toimii Kuopion klassillisen lukion apulaisrehtori Inka Kokkonen.

Yhteystiedot:
Inka Kokkonen
inka.kokkonen@kuopio.fi
0447184541

Hanketta koordinoi Jyväskylän koulutuskuntayhtymä GRADIA.