Lukiopolku ehjäksi

Tavoite

Keväällä 2020 etäopetuksessa olleiden opiskelijoiden oppimisen tukipalveluiden järjestäminen lukuvuoden 2020-2021 aikana. Vaikka etäopetus keväällä 2020 sujui pääsääntöisesti hyvin, opiskelijoille jäi väkisin aukkoja kurssien osaamistavoitteisiin. Erityisen tärkeää on saada aukot paikattua oppiaineissa, joissa kurssien sisältöainekset rakentuvat vahvasti edellisten kurssien sisältöjen varaan. Ilman aukkojen paikkaamista oppiaineiden sisältötavoitteiden puutteet ovat vaarassa kumuloitua koko oppiaineen oppimäärän tavoitteissa.

Toiminta

Syksyllä 2020 on lukioissa alettu kartoittaa kevään 2020 etäopetuksen aikana syntyneitä aukkoja ja puutteita kurssisisältöjen tavoitteiden saavuttamisessa. Lisäksi selvitetään, minkä verran lukioissa kertyi keväältä keskeytyneitä kursseja sekä kursseja, jotka vaativat opiskelijan tekemää täydennystyötä syksyn ensimmäisen jakson aikana. Työtä tehdään aineenopettajien, opinto-ohjaajien ja erityisopettajien yhteistyönä. Tarkoituksena on varmistaa, että oppimisen tuki kohdennetaan oikeisiin kohderyhmiin. Kartoituksen perusteella lukioissa järjestetään eri oppiaineiden oppimispajoja. Kertauskursseja lisätään erityisesti 3. jaksoon varmistamaan abiturienttien tasa-arvoinen valmistautuminen kevään 2021 ylioppilaskirjoituksiin. Oppimispajoissa hyödynnetään Erityisesti lukiossa -hankkeen kokemusta.

Hankkeen vaikutukset/vaikuttavuus

Tehostetun lisäopetuksen ja pajatoiminnan kautta voidaan lisätä nuoren osaamiseen syntyneitä vajeita. Hyvinvointisovelluksen kautta voidaan seurata reaaliaikaisesti nuoren hyvinvointia. Hankekauden aikana järjestetyt ryhmänohjaajien ja tutor-opiskelijoiden koulutukset edistävät kauaskantoisesti lukiolaisen jaksamista ja hyvinvointia sekä lisäävät oppilaitosten yhteisöllisyyttä.