Englannin kirjallisen ja suullisen kielitaidon vahvistaminen Kuopion lukioissa

Hankkeen lähtökohdat ja päätavoitteet ovat Kuopion lukioiden opettajakunnan ammatillinen kehittyminen, kansainvälisen verkostoitumisen edistäminen ja opettajakunnan englannin kielen osaamisen vieminen paremmalle tasolle. Kuopion lukiotoimi yhdessä kaikkien lukio-opetustatarjoavan yksiköiden kanssa näkee opettajien kansainvälisen täydennyskoulutuksen tukevan opettajien pedagogisen osaamisen kehittymistä ja kuopiolaisen lukiokoulutuksen kansainvälistymistä. Itäsuomalaisissa lukioissa toteutettiin muutama vuosi sitten selvitys lukiokoulutuksen kansainvälistymisen pullonkauloista, ja eräiksi suurimmiksi haasteiksi todettiin kansainvälisyysosaamisen puute, kansainvälisten verkostojen heikkous sekä lukiokoulutuksen vaativuus ja joustamattomuus kv-aktiviteettien kehittämiseen. Kansainvälistyminen on helpompaaupottaa perusopetuksen opetussuunnitelmaan, kun taas lukiokoulutuksessa asia vaatii erittäin vahvaa henkilöstön osaamista ja innostusta aiheeseen sekä luonnollisesti koulun johdon sekä muunhenkilöstön tukea tavoitteen toteuttamiseen.

Kansainvälisten koulutusten ja job shadowing -jakson avulla opettaja tai muu henkilöstömme jäsen muun muassa kartuttaa kielitaitoaan sekä oman oppiaineensa sanasto-osaamista, kehittää ihmissuhdetaitojaan sekä lisää kulttuurien tuntemustaan ja ymmärrystään erilaisuutta kohtaan. Lisäksi opettaja vahvistaa koulutuksen aikana kansainvälisen toiminnan taitojaan ja saa sekä uusia näkökulmia omaan työhönsä että uusia opetusmenetelmiä. Kurssilla opettaja myös jakaa ja vaihtaa hyviä käytänteitä eurooppalaisten kollegoidensa kanssa. Juuri englannin kielen hyvä hallinta on tätä nykyä välttämätöntä eri oppiaineiden opetuksessa, esimerkiksi oppituntien ja opetusmateriaalien valmistelussa, mutta tämä ei kehitä opettajien kielitaitoa ja -tajua kuten monikanavainen ammatillinen kielenkäyttötilanne kansainvälisten opettajankoulutusten aikana ja niistä poikivien mahdollisten kv-verkostojen kommunikoinnissa. Lisäksi Kuopion lukioissa on vuosittain hankkeita toisten eurooppalaisten koulujen kanssa, ja hankekielenä on pääsääntöisesti aina englanti. Opettajien hyvä kielitaito sekä kohentuneet kulttuurienväliset taidot madaltavat kynnystä osallistua erilaisiin hankkeisiin, mikä osaltaan lisää koulujen kansainvälisyyttä ja opiskelijoidemme kansainvälisyystaitoja.

Yksittäisten opettajien tai muiden kaupungin työntekijöiden lisäksi koko kouluyhteisö tai työyksikkö hyötyy opettajien kansainvälisestä täydennyskoulutuksesta tai job shadowing -jaksosta ulkomailla. Kansainvälisyys on enemmän esillä koulun arjessa ja koulukulttuuri muuttuu avoimemmaksi ja suvaitsevaisemmaksi, jonka lisäksi kouluttautuneet opettajat vievät osaamistaan eteenpäin kouluyhteisössään sisäisissä koulutuksissa. Usein verkostoituminen eri Euroopan maista tulevien opettajien kanssa myös poikii uusia hankkeita ja täydennyskoulutuksen hyöty on pitkäkestoisempaa kouluyhteisössä ja kaupunkimme lukiokoulutuksen kehittymisessä uuden lukiolain hengen mukaisesti. Koulutuksiin osallistuvien opettajien koulutusten kautta karttunutta osaamista ja uusiin pedagogisiin menetelmiin perehtymistä hyödynnetään tutoropettajuuden hengessä Kuopion kaupungin lukiokoulutuksen yhteisissä opettajankoulutuksissa (veso- ja kiky-päivät sekä muut yhteiset opettajankoulutukset). Koulutuksiin osallistuneille opettajille annetaan mahdollisuus vetää koulutuspäivien aikana työpajoja uusista pedagogisista ja didaktisista menetelmistä, jolloin osaaminen leviää kaikkien Kuopion kaupungin lukioiden keskuuteen. Pedagoginen kokemusten ja osaamisen vaihto edistää lisäksi Kuopion lukioiden keskinäistä ja oppiainerajat ylittävää yhteistyötä sekä lukioiden sisällä että lukioiden välillä.

Opiskellaan Japanilaista ruokakulttuuria.