Kuopion lukioiden kuntakohtainen opetussuunnitelma 2021

Hyvinvoinnin edistämisen sekä kasvun ja oppimisen palvelualueiden toimintasäännön 11 §:n mukaan kuntakohtaisen opetussuunnitelman hyväksyy Kasvun ja oppimisen lautakunta ja koulukohtaiset opetussuunnitelmat opetusjohtaja.

Lukiokoulutuksen opetussuunnitelmajärjestelmän osia ovat

  • lukiolaki (714/2018)
  • valtioneuvoston asetus lukiokoulutuksesta (810/2018)
  • Opetushallituksen määräys 7.11.2019 lukion opetussuunnitelman perusteista
  • koulutuksen järjestäjän hyväksymä opetussuunnitelma
  • vuosittain laadittava opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma.

Hallitus päätti lukiokoulutuksen uudistamisesta kevään 2017 puoliväliriihessä.  Eduskunta hyväksyi uuden lukiolain 10.8. 2018, ja laki tuli voimaan 1.8.2019. Opetussuunnitelman perusteet uudistettiin osana lukiokoulutuksen uudistamista. Tavoitteena on, että vuonna 2030 puolet 25–34-vuotiaista on suorittanut korkeakoulututkinnon. Keskeisimpiä muutoksia uudessa opetussuunnitelmassa ovat opiskelijoiden aiempaa kattavampi tukeminen ohjauksen ja erityisopetuksen avulla, opiskelijan jaksamisen ja hyvinvoinnin vahvempi huomioon ottaminen, laaja-alaisen osaamisen voimakkaampi painottaminen osana lukio-opintoja, koulun ja ympäröivän maailman yhteistyön kasvattaminen sekä opintojen rakenteen muuttuminen joustavammaksi ja paremmin paikalliset olosuhteet huomioonottavaksi. Samanaikaisesti ylioppilastutkinto on digitalisoitunut, ylioppilastutkinnon lainsäädäntö muuttunut ja korkeakoulujen sisäänotto muuttuu niin, että se perustuu suurimmaksi osaksi ylioppilastutkinnon arvosanoihin.

Valtioneuvosto hyväksyi 4.10.2018 asetuksen lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta. Asetus koskee sekä nuorten että aikuisten lukiokoulutusta sekä lukiokoulutukseen valmistavaa koulutusta.

Opetushallitus on päättänyt 7.11.2019 lukion opetussuunnitelman perusteista nuorille tarkoitettua lukiokoulutusta varten. Lukion opetussuunnitelman perusteiden 2019 mukaan laadittu opetussuunnitelma otetaan käyttöön lukion aloittavilla opiskelijoilla 1.8.2021 lukien, ja käyttöönotto etenee vuosiluokka kerrallaan.

Kuntakohtaisen opetussuunnitelman hyväksyy (Kuopion kaupungin hallintosääntö 39§ 20.11.2020) Kasvun ja oppimisen lautakunta ja koulukohtaiset opetussuunnitelmat opetusjohtaja. Kuopion lukiokoulutuksen opetussuunnitelmatyöstä vastaa lukio-opetuspäällikkö.

Kuopion lukioiden kuntakohtainen opetussuunnitelma on laadittu osana Yhdessä kohti uutta lukiota -hanketta vuosien 2019 ja 2020 aikana. Työ aloitettiin toukokuussa 2019. Kuntakohtaisen opetussuunnitelman tekstiosuudet viimeisteltiin tammikuussa ja helmikuussa 2021. Lukiokohtaisia opetussuunnitelmia ei laadita. Kaikki Kuopion lukioiden opettajat ovat osallistuneet paikallisen opetussuunnitelman laatimiseen. Opetussuunnitelman yhteisiä osia on työstetty kouluilla ja oppiainekohtaisia osia kaupunkitasoisissa aineryhmissä. Paikallista opetussuunnitelmatyötä on koordinoinut lukioiden rehtoreiden ja apulaisrehtoreiden tiimi lukio-opetuspäällikön johdolla.

Kuopion lukioiden opiskelijoita on osallistettu opetussuunnitelman laatimiseen sekä kyselyiden että keskusteluiden avulla. Kaikille lukioiden opiskelijoille elokuussa 2020 teetettyyn kyselyyn saatiin 1915 vastausta. Kyselyssä opiskelijoita pyydettiin mm. kommentoimaan opetussuunnitelman perusteiden arvopohjaan liittyviä kirjauksia, nimeämään keinoja hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden lisäämiseksi sekä pohtimaan, miten arvioinnin avulla voidaan parhaiten edistää oppimista. Edelleen kyselyssä opiskelijat saivat kertoa näkemyksiään mahdollisuuksista oppiainerajat ylittävien opintojen järjestämiseen. Tuloksia on hyödynnetty paikallisen opetussuunnitelman valmistelussa. Lisäksi niitä hyödynnetään erityisesti opetussuunnitelman käyttöönottoa valmisteltaessa.

Opiskelijoiden kanssa on kouluittain pidetty erilaisia keskustelutilaisuuksia, joissa opiskelijat ovat voineet ilmaista näkemyksiään mm. siihen, miten käytännön opetusjärjestelyin voidaan lisätä opiskelijoiden hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Lisäksi kaikkia Kuopion lukioiden opiskelijakuntia kuultiin osana LOPS2021-prosessia 17.2.2021.

Myös nykyisten ja tulevien opiskelijoiden huoltajat ovat osallistuneet paikallisen opetussuunnitelman laatimiseen. Nykyisten lukiolaisten ja perusopetuksen yhdeksäsluokkalaisten huoltajille on teetetty opetussuunnitelman sisältöihin liittyvä huoltajakysely syyskuussa 2020. Kyselyssä huoltajat saivat kommentoida mm. lukiokoulutuksen keskeisiä tehtäviä, arvoperustaa, oppimiskäsitystä, arviointia, toimintakulttuuria sekä kodin ja oppilaitoksen välisen yhteistyön muotoja. Kyselyn tuloksia on käytetty paikallisen opetussuunnitelman laatimisessa ja niitä hyödynnetään myös opetussuunnitelman käyttöönottoa valmisteltaessa. Kyselyn yhteydessä kysyttiin myös huoltajien kiinnostusta osallistua kevään 2021 aikana järjestettävään LOPS2021 keskustelutilaisuuteen. Tilaisuutta ei kuitenkaan ole voitu vallitsevan epidemiatilanteen vuoksi järjestää.

LOPS2021:n käyttöönottoa on valmisteltu ja valmistellaan kevään 2021 aikana. Uuden opetussuunnitelman käyttöönoton valmisteluun osallistuvat kaikki Kuopion lukioiden opettajat. Myös opiskelijoiden osallistamista jatketaan.

Kuntakohtaisen opetussuunnitelmatyön etenemistä on esitelty kasvun ja oppimisen lautakunnalle vuoden 2020 aikana opetusjohtajan tilannekatsauksissa. Lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaan opiskelija- ja opettajakuntaa on kuultava ennen opetussuunnitelman hyväksymistä. Kuulemiset on toteutettu etäyhteyksin 17.2.2021 mennessä.

Hyvinvoinnin edistämisen sekä kasvun ja oppimisen lautakunta käsitteli 16.2.2021 kokouksessaan opetussuunnitelman tilannetta ja heille varattiin kaksi kuukautta tutustua uuteen opetussuunnitelmaan.

Opetussuunnitelmatyössä sähköisenä alustana on käytössä opetushallituksen ePerusteet. Kuopion lukioiden opetussuunnitelmaa tukevat liitteet on tallennettu Kuopion O365-alustalle. Opetussuunnitelma kokonaisuudessaan on luettavissa ePeruste-palvelusta.

Kaikkien eri verkostojen kuulemisten kautta saatujen palautteiden mukaan muokattu Kuopion lukioiden paikallinen opetussuunnitelma kaikkine liitteineen on valmis hyväksyttäväksi kasvun- ja oppimisen lautakunnassa 20.4.2021.

Liitteet: