Kuopion lukioiden kuntakohtainen opetussuunnitelma 2021

Hyvinvoinnin edistämisen sekä kasvun ja oppimisen palvelualueiden toimintasäännön 11 §:n mukaan kuntakohtaisen opetussuunnitelman hyväksyy Kasvun ja oppimisen lautakunta ja koulukohtaiset opetussuunnitelmat opetusjohtaja.

Lukiokoulutuksen opetussuunnitelmajärjestelmän osia ovat

·         lukiolaki (714/2018)

·         valtioneuvoston asetus lukiokoulutuksesta (810/2018)

·         Opetushallituksen määräys 7.11.2019 lukion opetussuunnitelman perusteista

·         koulutuksen järjestäjän hyväksymä opetussuunnitelma

·         vuosittain laadittava opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma.

·

Hallitus päätti lukiokoulutuksen uudistamisesta kevään 2017 puoliväliriihessä.  Eduskunta hyväksyi uuden lukiolain 10.8. 2018, ja laki tuli voimaan 1.8.2019. Opetussuunnitelman perusteet uudistetaan osana lukiokoulutuksen uudistamista. Tavoitteena on, että vuonna 2030 puolet 25–34-vuotiaista on suorittanut korkeakoulututkinnon. Samanaikaisesti ylioppilastutkinto on digitalisoitunut, ylioppilastutkinnon lainsäädäntö muuttunut ja korkeakoulujen sisäänotto muuttuu niin, että se perustuu suurimmaksi osaksi ylioppilastutkinnon arvosanoihin.

Valtioneuvosto hyväksyi 4.10.2018 asetuksen lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta. Asetus koskee sekä nuorten että aikuisten lukiokoulutusta sekä lukiokoulutukseen valmistavaa koulutusta.

Opetushallitus on päättänyt 7.11.2019 lukion opetussuunnitelman perusteista nuorille tarkoitettua lukiokoulutusta varten. Lukion opetussuunnitelman perusteiden 2019 mukaan laadittu opetussuunnitelma otetaan käyttöön lukion aloittavilla opiskelijoilla 1.8.2021 lukien, ja käyttöönotto etenee vuosiluokka kerrallaan.

Kuntakohtaisen opetussuunnitelman hyväksyy (Kuopion kaupungin hallintosääntö 39§ 20.11.2020) Kasvun ja oppimisen lautakunta ja koulukohtaiset opetussuunnitelmat opetusjohtaja. Kuopion lukiokoulutuksen opetussuunnitelmatyöstä vastaa lukio-opetuspäällikkö.

Kuopion lukioiden kuntakohtainen opetussuunnitelma on laadittu osana Yhdessä kohti uutta lukiota -hanketta vuosien 2019 ja 2020 aikana. Työ aloitettiin toukokuussa 2019. Kuntakohtaisen opetussuunnitelman tekstiosuudet viimeistellään tammikuussa 2021. Lukiokohtaisia opetussuunnitelmia ei laadita. Kaikki Kuopion lukioiden opettajat ovat osallistuneet paikallisen opetussuunnitelman laatimiseen. Opetussuunnitelman yhteisiä osia on työstetty kouluilla ja oppiainekohtaisia osia kaupunkitasoisissa aineryhmissä. Paikallista opetussuunnitelmatyötä on koordinoinut lukioiden rehtoreiden ja apulaisrehtoreiden tiimi lukio-opetuspäällikön johdolla.

Kuopion lukioiden opiskelijoita on osallistettu opetussuunnitelman laatimiseen sekä kyselyiden että keskusteluiden avulla. Kaikille lukioiden opiskelijoille elokuussa 2020 teetettyyn kyselyyn saatiin 1915 vastausta. Kyselyssä opiskelijoita pyydettiin mm. kommentoimaan opetussuunnitelman perusteiden arvopohjaan liittyviä kirjauksia, nimeämään keinoja hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden lisäämiseksi sekä pohtimaan, miten arvioinnin avulla voidaan parhaiten edistää oppimista. Edelleen kyselyssä opiskelijat saivat kertoa näkemyksiään mahdollisuuksista oppiainerajat ylittävien opintojen järjestämiseen. Tuloksia on hyödynnetty paikallisen opetussuunnitelman valmistelussa. Lisäksi niitä hyödynnetään erityisesti opetussuunnitelman käyttöönottoa valmisteltaessa.

Opiskelijoiden kanssa on kouluittain pidetty erilaisia keskustelutilaisuuksia, joissa opiskelijat ovat voineet ilmaista näkemyksiään mm. siihen, miten käytännön opetusjärjestelyin voidaan lisätä opiskelijoiden hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä.

Myös nykyisten ja tulevien opiskelijoiden huoltajat ovat osallistuneet paikallisen opetussuunnitelman laatimiseen. Nykyisten lukiolaisten ja peruskoulun yhdeksäsluokkalaisten huoltajille on teetetty opetussuunnitelman sisältöihin liittyvä huoltajakysely syyskuussa 2020. Kyselyssä huoltajat saivat kommentoida mm. lukiokoulutuksen keskeisiä tehtäviä, arvoperustaa, oppimiskäsitystä, arviointia, toimintakulttuuria sekä kodin ja oppilaitoksen välisen yhteistyön muotoja. Kyselyn tuloksia on käytetty paikallisen opetussuunnitelman laatimisessa ja niitä hyödynnetään myös opetussuunnitelman käyttöönottoa valmisteltaessa. Kyselyn yhteydessä kysyttiin myös huoltajien kiinnostusta osallistua kevään 2021 aikana järjestettävään LOPS2021 keskustelutilaisuuteen. Tilaisuus järjestetään, mikäli olosuhteet sen sallivat.

LOPS2021:n käyttöönottoa valmistellaan kevään 2021 aikana. Uuden opetussuunnitelman käyttöönoton valmisteluun osallistuvat kaikki Kuopion lukioiden opettajat. Myös opiskelijoiden osallistamista jatketaan. Opiskelijoiden huoltajille järjestetään olosuhteiden salliessa avoin keskustelutilaisuus.

Kuntakohtaisen opetussuunnitelmatyön etenemistä on esitelty kasvun ja oppimisen lautakunnalle vuoden 2020 aikana opetusjohtajan tilannekatsauksissa. Lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaan opiskelija- ja opettajakuntaa on kuultava ennen opetussuunnitelman hyväksymistä. Kuulemiset toteutetaan etäyhteyksin 10.2.2021 mennessä. Kaikkien eri verkostojen kuulemisten kautta saatujen palautteiden mukaan muokattu uusi Kuopion lukioiden paikallinen opetussuunnitelma kaikkine liitteineen tuodaan hyväksyttäväksi 20.4. 2021 pidettävään kasvun- ja oppimisen lautakunnan kokoukseen.

Opetussuunnitelmatyössä sähköisenä alustana on käytössä opetushallituksen ePerusteet. Kuopion lukioiden opetussuunnitelmaa tukevat liitteet on tallennettu Kuopion O365-alustalle. Opetussuunnitelma kokonaisuudessaan on luettavissa ePeruste-palvelusta, kun se on kokonaan hyväksytty 20.4.2021