KUOPION AIKUISLUKIO

Etälukio ja verkkokursseja

Kuo­pi­on ai­kuis­lu­ki­os­sa voit opis­kel­la si­nul­le tar­peel­li­sia kurs­se­ja jous­ta­vas­ti omaan elä­mää­si so­pi­val­la tah­dil­la. Voit aloit­taa tai jat­kaa kes­ken jää­nei­tä opin­to­ja, ker­ra­ta eri oppi­ai­nei­ta tai ko­rot­taa jo ai­em­min saa­tu­ja arvo­sa­no­ja.

Kuo­pi­on ai­kuis­lu­kio on mo­der­ni ja jous­ta­va kou­lu. Ai­kuis­lu­ki­on opet­ta­jat ovat kan­nus­ta­via ja huo­mi­oi­vat jo­kai­sen opis­ke­li­jan yk­si­löl­li­set tar­peet opin­nois­sa. Ai­kuis­lu­ki­on ilma­pii­ri on läm­min ja vä­lit­tä­vä. Opis­ke­li­jat viih­ty­vä kou­lus­sa hy­vin.

Kurs­sit ajoit­tu­vat ilta­päi­vään sekä il­taan. Ilta­kurs­sien li­säk­si si­nul­la on mah­dol­lis­ta opis­kel­la myös etä­lu­kio- tai verk­ko­kurs­sien kaut­ta. Voit suo­rit­taa pe­rus­o­pe­tuk­sen oppi­mää­rän, ko­rot­taa yk­sit­täi­siä arvo­sa­no­ja, suo­rit­taa lu­ki­on oppi­mää­rän, lu­ki­on yk­sit­täi­siä kurs­se­ja, teh­dä yli­op­pi­las­tut­kin­non tai täy­den­tää yli­op­pi­las­tut­kin­toa. Kou­lu­koh­tai­set joh­dan­to- ja abi­kurs­sit mah­dol­lis­ta­vat jous­ta­van op­pi­mi­sen ja asi­oi­den mie­leen pa­laut­ta­mi­sen pi­dem­män­kin opis­ke­lu­tauon jäl­keen.

Kuo­pi­on ai­kuis­lu­ki­os­sa jär­jes­te­tään myös maa­han­muut­ta­jil­le ja vie­ras­kie­li­sil­le tar­koi­tet­tua lu­ki­o­kou­lu­tuk­seen val­mis­ta­vaa kou­lu­tus­ta (LUVA).

Ai­kuis­lu­ki­oon on jat­ku­va haku. Voit il­moit­tau­tua opis­ke­li­jak­si suo­raan kou­lul­le tai kou­lun koti­si­vu­jen il­moi­tus­lo­mak­keen kaut­ta en­nen seu­raa­van jak­son al­kua.

YHTEYSTIEDOT

Reh­to­ri
En­sio Va­ta­nen
044 718 4522
en­sio.va­ta­nen@kuo­pio.fi

Apu­lais­reh­to­ri
Mart­ti Kei­nä­nen
044 718 1747
mart­ti.kei­na­nen@kuo­pio.fi

Kou­lu­sih­tee­ri
Mar­ja Ii­va­ri­nen
044 718 1751
mar­ja.ii­va­ri­nen@kuo­pio.fi

Opin­to-oh­jaa­ja
Tii­na Kal­ju­nen
044 718 1239
tii­na.kal­ju­nen@kuo­pio.fi

Maa­her­ran­katu 2, 70100 Kuo­pio
www.kal­la­ve­den­lu­kio.fi

Lu­kio-opasLuku­vuo­si 2020-202123.11.2020