KALLAVEDEN LUKIO

Kannustava – kestävä – kansainvälinen

Kal­la­ve­den lu­ki­ol­la on Kuo­pi­os­sa pit­kät pe­rin­teet – kou­lu on 140-vuo­ti­as. Opis­ke­li­joi­ta Kal­la­ve­den lu­ki­os­sa on noin 500. Li­säk­si meil­lä opis­ke­lee noin 150 kah­den tut­kin­non suo­rit­ta­jaa. Kal­la­ve­den lu­kio on Unes­co- ja YK-kou­lu ja tun­ne­taan Kuo­pi­os­sa hy­vä­nä pe­rus­lu­ki­o­na, jos­sa on laa­ja kurs­si­tar­jon­ta. Sa­mas­sa ra­ken­nuk­ses­sa toi­mii Kuo­pi­on ai­kuis­lu­kio, min­kä an­si­os­ta pys­tyt hel­pos­ti va­lit­se­maan myös ilta- ja kesä­kurs­se­ja osak­si omia lu­kio-opin­to­ja­si.

Lu­ki­om­me si­jait­see kes­kus­tas­sa, mikä mah­dol­lis­taa ha­lu­tes­sa­si jous­ta­van opis­ke­lun myös muil­la kes­kus­tan lu­ki­oi­den kurs­seil­la.Ti­lam­me tar­jo­a­vat mu­ka­van ym­pä­ris­tön viet­tää ai­kaa niin oppi­tun­neil­la kuin oppi­tun­tien ulko­puo­lel­la­kin yh­des­sä mui­den opis­ke­li­joi­den kans­sa. Si­nua oh­jaa­vat osaa­vat ja mu­ka­vat opet­ta­jat.

Kal­la­ve­den lu­ki­os­sa kan­sain­vä­li­syys ja kes­tä­vä ke­hi­tys ovat kes­kei­ses­sä ase­mas­sa. Kal­la­ve­den lu­kio sai Oppi­lai­tos­ten kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen ser­ti­fi­kaa­tin en­sim­mäi­se­nä kuo­pi­o­lai­se­na lu­ki­o­na.

Meil­lä voit suo­rit­taa kan­sain­vä­li­sen lii­ke­toi­min­nan kurs­se­ja, jot­ka to­teu­te­taan yh­teis­työs­sä Aal­to-yli­o­pis­ton kans­sa. Kurs­seil­la opit kan­sain­vä­li­siä työ­e­lä­mä­tai­to­ja, jois­ta on hyö­tyä myös jat­ko-opin­nois­sa­si. Olem­me mu­ka­na Hund­rED-pro­jek­tis­sa, joka tuot­taa ja tes­taa kurs­si­si­säl­tö­jä val­ta­kun­nal­li­ses­sa lu­ki­o­ver­kos­tos­sa.

Voit va­li­ta vies­tin­nän ja me­di­a­kas­va­tuk­sen kurs­se­ja, osal­lis­tua eri­lai­siin kan­sain­vä­li­siin hank­kei­siin sekä ke­hit­tää kie­li­tai­to­a­si esi­mer­kik­si ys­tä­vyys­kou­lu­yh­teis­työs­sä sak­sa­lai­sen, ita­li­a­lai­sen tai tans­ka­lai­sen kump­pa­ni­kou­lum­me kans­sa. Lu­ki­o­dip­lo­min voit suo­rit­taa mu­sii­kis­sa, kuva­tai­tees­sa, vies­tin­näs­sä ja lii­kun­nas­sa.

Lu­ki­oon ja kah­den tut­kin­non opin­toi­hin ha­e­taan toi­sen as­teen yh­teis­haus­sa. Uu­sien opis­ke­li­joi­den in­fot ovat tiis­tai­na 16.6. seu­raa­vas­ti:

Ryh­mät muo­dos­te­taan suku­ni­men pe­rus­teel­la, ja Kal­la­ve­den lu­ki­oon hy­väk­syt­ty­jen tul­tua tie­toon il­moi­tam­me ryh­mä­jaot kou­lun koti­si­vul­la.

Kah­den tut­kin­non opis­ke­li­jat tu­le­vat lu­ki­o­in­foon tors­tai­na 6.8. klo 15.

Lue li­sää Kal­la­ve­den lu­ki­os­ta lu­ki­on koti­si­vul­ta.

Yhteystiedot

Reh­to­ri
En­sio Va­ta­nen
044 7184522
en­sio.va­ta­nen@kuo­pio.fi

Apu­lais­reh­to­rit
Tii­na Kar­ja­lai­nen
044 7184524
tii­na.kar­ja­lai­nen@kuo­pio.fi

Heik­ki Ståhl­berg
044 7184127
heik­ki.stahl­berg@kuo­pio.fi

Opin­to-oh­jaa­jat
Timo Pii­rai­nen
044 7184527
timo.pii­rai­nen@ope­du.kuo­pio.fi

Anne Sivén
044 7184528
anne.si­ven@ope­du.kuo­pio.fi

Kou­lu­sih­tee­ri
Vee­ra Hei­no­nen
017 184523
vee­ra.hei­no­nen@kuo­pio.fi

Maa­her­ran­katu 2, 70100 Kuo­pio
www.kal­la­ve­den­lu­kio.fi

“MO­NIEN MAH­DOL­LI­SUUK­SIEN KAN­SAIN­VÄ­LI­NEN TALO”

Lu­kio-opasLuku­vuo­si 2020-202123.11.2020