JUANKOSKEN LUKIO

Pienen porukan yhteishenki

Juan­kos­ken lu­kio on moni­puo­li­nen ja ak­tii­vi­nen yleis­lu­kio, joka tar­jo­aa yleis­si­vis­tä­vän kou­lu­tuk­sen li­säk­si mo­nia eri­lai­sia pro­jek­te­ja, kan­sain­väli­syyt­tä, yrit­tä­jyyt­tä ja tai­det­ta eri muo­dois­sa. So­pi­van ko­koi­sis­sa ryh­mis­sä pys­tym­me to­teut­ta­maan jous­ta­vas­ti yk­si­löl­li­siä op­pi­mis­pol­ku­ja, pa­nos­tam­me hen­ki­lö­koh­tai­seen oh­jauk­seen sekä yh­tei­söl­li­seen ja opis­ke­lu­viih­tyi­syyt­tä li­sää­vään toi­min­taan. Yh­tei­söl­li­syyt­tä tu­e­taan lu­ki­on yh­tei­sil­lä ta­pah­tu­mil­la ja tee­ma­päi­vil­lä.

Kielet ja kansainvälisyys

Juan­kos­ken lu­ki­os­sa voi opis­kel­la moni­puo­li­ses­ti kie­liä. Kie­li­va­li­koi­maan kuu­luu ruot­sin ja eng­lan­nin li­säk­si sak­sa, rans­ka, es­pan­ja, ve­nä­jä ja viro. Li­säk­si mui­ta har­vi­nai­sia kie­liä voi opis­kel­la Iso­vers­taas­sa. Sa­man­ai­kais­o­pe­tus Nil­si­än lu­ki­on kans­sa li­sää mah­dol­li­suuk­sia ly­hyi­den kiel­ten opis­ke­luun. Kan­sain­vä­li­nen yh­teis­työ tu­kee kiel­ten opis­ke­lua. Sak­san Ha­mel­nin Schil­ler Gym­na­siu­min kans­sa teem­me opis­ke­li­ja­vaih­toa joka toi­nen vuo­si. Ve­nä­läi­nen yh­teis­työ­kou­lu on Pie­ta­rin kou­lu nu­me­ro 23.

Yrittäjyys

Juan­kos­ken lu­ki­os­sa voi har­joi­tel­la yrit­tä­jyyt­tä ihan oi­ke­as­sa yri­tyk­ses­sä osuus­kun­ta Pis­nek­ses­sä. Pis­nek­sen kaut­ta nuo­ri voi työl­lis­tyä ly­hyt­ai­kai­ses­ti tai sen kaut­ta voi löy­tää it­sel­leen kesä­työ­pai­kan ja suo­rit­taa lu­ki­o­TE­Tin. Pis­nek­sen toi­min­nas­ta ja ke­hit­tä­mi­ses­tä vas­taa opis­ke­li­jois­ta koos­tu­va Pis­nek­sen hal­li­tus. Yrit­tä­jyys­kas­va­tus­ta tu­ke­vat yrit­tä­jyys­tee­ma­päi­vät ja -vie­rai­lut sekä yrit­tä­jyys­kurs­sit ja -lei­rit.

Taideprojektit

Juan­kos­ken lu­ki­on val­ta­kun­nal­li­ses­ti­kin eri­tyis­laa­tui­nen poik­ki­tai­teel­li­nen pro­jek­ti on Tuli­tai­de. Kurs­sil­la suun­ni­tel­laan, ra­ken­ne­taan ja to­teu­te­taan tuli­veis­tok­sia, joi­hin liit­tyy ta­ri­na tai tee­ma. Tuli­veis­tos­ten esit­tä­mi­nen on yh­tei­söl­li­nen ta­pah­tu­ma, jon­ka to­teut­ta­mi­seen osal­lis­tu­vat myös mu­sii­kin ja il­mai­su­tai­don opis­ke­li­jat. Katu­te­at­te­ri-pro­jek­teis­sa yh­dis­te­tään il­mai­su­tai­toa, mu­siik­kia, kuva­tai­det­ta ja yrit­tä­jyyt­tä.
To­teu­tam­me eri­lai­sia kon­sert­te­ja ja ta­pah­tu­mia myös Kuo­pi­on kon­ser­va­to­ri­on Juan­kos­ken mu­siik­ki­o­pis­ton kans­sa.

Yhteystiedot

Vs. reh­to­ri Pasi Koi­vu­ran­ta
044 718 8956
pasi.koi­vu­ran­ta@kuo­pio.fi

Kou­lu­sih­tee­ri Tar­ja Hil­tu­nen
044 718 8955
tar­ja.hil­tu­nen@kuo­pio.fi

Opin­to-oh­jaa­ja Satu Tup­pu­rai­nen
044 718 8962
satu.tup­pu­rai­nen@ope­du.kuo­pio.fi

Juan­kos­ken­tie 24, 73500 Juan­kos­ki

Lu­kio-opasLuku­vuo­si 2020-202123.11.2020