TERVETULOA LUKIOON!

Lupa innostua

Olet va­lit­se­mas­sa opin­to­ja­si pe­rus­kou­lun jäl­keen. Lu­kio on hyvä vaih­to­ehto. Lu­ki­on käy­mi­nen, päät­tö­to­dis­tus ja yli­op­pi­las­tut­kin­to an­ta­vat Si­nul­le moni­puo­li­set val­miu­det jat­kaa yli­o­pis­tos­sa, am­mat­ti-kor­ke­a­kou­lus­sa ja myös lu­ki­on oppi­mää­rään pe­rus­tu­vas­sa am­ma­til­li­ses­sa kou­lu­tuk­ses­sa. Noin puo­let pe­rus­kou­lun päät­tä­vis­tä nuo­ris­ta tu­lee lu­ki­oon. Tule Si­nä­kin!

Lu­ki­os­sa saat moni­puo­li­sen ja hy­vän kou­lu­tuk­sen, joka on kan­sain­vä­li­ses­ti­kin ar­vos­tet­tu. Voit laa­jen­taa yleis­si­vis­tys­tä­si ja sa­mal­la omien va­lin­to­je­si kaut­ta kes­kit­tyä eri­tyi­ses­ti Si­nua kiin­nos­ta­viin asi­oi­hin. Lu­kio on ai­kuis­tu­vien nuor­ten kas­vun­paik­ka ja mu­ka­va opis­ke­lu­yh­tei­sö! Se an­taa mah­dol-li­suu­den myös kan­sain­vä­li­siin kon­tak­tei­hin.

Kuo­pi­os­sa uu­sia opis­ke­li­joi­ta ot­ta­via päi­vä­lu­ki­oi­ta ovat Juan­kos­ken lu­kio, Kal­la­ve­den lu­kio, Kuo­pi­on klas­sil­li­nen lu­kio, Kuo­pi­on Ly­se­on lu­kio, Kuo­pi­on Tai­de­lu­kio Lu­mit ja Nil­si­än lu­kio. Näis­tä lu­ki­ois­ta kol­mel­la on li­säk­si eri­tyi­nen teh­tä­vä:

Kai­kis­sa Kuo­pi­on lu­ki­ois­sa voit suo­rit­taa sa­man lu­ki­on oppi­mää­rään ja yli­op­pi­las­tut­kin­toon liit­ty­vät opin­not. Alla ole­vas­ta tau­lu­kos­ta näet lu­ki­oi­den opis­ke­li­ja­mää­rät, tar­jol­la ole­vat lin­jat sekä aloi­tus­pai­kat syk­syl­lä 2020.

Täs­sä op­paas­sa esi­tel­lään seu­raa­vak­si kaik­ki Kuo­pi­on lu­ki­ot, jon­ka jäl­keen ker­ro­taan ylei­ses­ti lu­kio-opin­nois­ta. Lisä­tie­to­ja lu­ki­ois­ta saat lu­ki­oi­den omil­ta net­ti­sivuilta sekä kou­lu­jen opin­to-oh­jaa­jil­ta ja reh­to­reil­ta.

Ter­ve­tu­loa opis­ke­le­maan Kuo­pi­on lu­ki­oi­hin!

Lu­kio-opasLuku­vuo­si 2020-202123.11.2020