KUOPION LUKIOIDEN KIELITARJONTA

Rajattomia mahdollisuuksia

Lu­ki­os­sa voit jat­kaa pe­rus­kou­lus­sa al­ka­nei­den kiel­ten opis­ke­lua tai aloit­taa uu­den kie­len opis­ke­lun.

Opis­ke­li­jan tu­lee opis­kel­la vä­hin­tään yhtä kiel­tä A-oppi­mää­rän ta­voit­tei­den mu­kai­ses­ti. Joko A-kie­len tai B1-kie­len tu­lee olla toi­nen ko­ti­mai­nen kie­li. Alla ole­vas­ta tau­lu­kos­ta nä­kyy, mitä kie­liä ja mitä oppi­mää­riä on mah­dol­lis­ta va­li­ta Kuo­pi­on lu­ki­ois­sa. Ryh­män muo­dos­tu­mi­nen riip­puu va­lin­to­jen mää­räs­tä. Osa kie­li­tar­jon­nas­ta to­teu­tuu lu­ki­oi­den vä­li­se­nä yh­teis­työ­nä ja osa kurs­seis­ta voi olla moni­muo­to-opis­ke­lua tai it­se­näis­tä opis­ke­lua.

Sekä li­säk­si on mah­dol­lis­ta opis­kel­la kii­nan kie­len al­kei­ta.

Lu­kio-opasLuku­vuo­si 2020-202123.11.2020