OPISKELU LUKIOSSA

Maksuton ruokailu eikä lukukausimaksuja!

Joustava luokaton lukio

Luo­kat­to­mas­sa lu­ki­os­sa ei ole luok­kia, vaan ope­tus­ryh­miä. Ete­net omaa tah­ti­a­si oman opin­to-oh­jel­ma­si mu­kai­ses­ti. Voit suo­rit­taa lu­ki­on 2 – 4 vuo­des­sa. Pää­sään­töi­ses­ti lu­kio suo­ri­te­taan 3 vuo­des­sa.

Jaksot

Lu­ki­on luku­vuo­si on ja­et­tu ajal­li­ses­ti vii­teen jak­soon. Jo­kai­sel­la jak­sol­la on oma luku­jär­jes­tys. Työ­mää­rä­si voi vaih­del­la jak­soit­tain riip­pu­en sii­tä, kuin­ka pal­jon kurs­se­ja jak­soon va­lit­set. Jo­kai­sen jak­son lo­pus­sa on koe­viik­ko.

Kurssit

Kun­kin ai­neen oppi­mää­rä on ja­et­tu kurs­sei­hin. Kurs­si tar­koit­taa noin 38 tun­tia. Ku­kin kurs­si opis­kel­laan yleen­sä kes­ki­te­tys­ti yh­den jak­son ai­ka­na, jol­loin tätä oppi­ai­net­ta on 3 oppi­tun­tia vii­kos­sa. Oppi­tun­ti kes­tää 75 mi­nuut­tia. Kurs­sien mää­rä vaih­te­lee oppi­ai­nees­ta riip­pu­en. Sinä itse pää­tät, mitä kurs­se­ja luku­vuo­den ai­ka­na opis­ke­let. Kurs­si­suo­ri­tuk­se­si ar­vi­oi­daan aina jak­son päät­ty­es­sä.

Koko lu­ki­on oppi­mää­rään si­säl­tyy vä­hin­tään 75 kurs­sia, jois­ta pa­kol­li­sia kurs­se­ja on vä­hin­tään 47 – 51. Sy­ven­tä­viä kurs­se­ja opis­kel­laan vä­hin­tään 10, ja ne ovat va­lin­nai­sia kurs­se­ja. Opin­toi­hi­si voi kuu­lua myös kou­lu­koh­tai­sia so­vel­ta­via kurs­se­ja. Pa­kol­li­sis­ta ja sy­ven­tä­vis­tä kurs­seis­ta muo­dos­tuu val­ta­kun­nal­li­nen lu­ki­on oppi­mää­rä, jo­hon yli­op­pi­las­tut­kin­to pe­rus­tuu. So­vel­ta­vat kurs­sit tu­ke­vat näi­tä opin­to­ja ja liit­ty­vät usein myös kou­lun pai­no­tuk­siin.

Yhteistyö yli oppilaitosrajojen

Kuo­pi­on lu­ki­oi­den ope­tus­tar­jon­taa on yh­den­mu­kais­tet­tu. Kaik­kien lu­ki­oi­den kurs­sit ovat jo­kai­sen lu­ki­o­lai­sen va­lit­ta­vis­sa säh­köi­ses­sä tar­jot­ti­mes­sa. Täl­löin mo­net kou­lu­koh­tai­set sy­ven­tä­vät ja so­vel­ta­vat kurs­sit tu­le­vat kaik­kien saa­ta­vil­le. Tämä aut­taa Si­nua muun mu­as­sa har­vi­nai­sem­pien kiel­ten va­lin­nas­sa. Pää­osa opin­nois­ta suo­ri­te­taan kui­ten­kin sii­nä lu­ki­os­sa, mi­hin on tul­lut va­li­tuk­si.

Lu­ki­o­lai­se­na voit va­li­ta kurs­se­ja myös am­mat­ti­oppi­lai­tok­ses­ta, ja ne lu­e­taan si­nul­le hy­väk­si lu­kio-opin­toi­hin. Voit tu­tus­tua myös yli­o­pis­to- ja am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lu­o­pin­toi­hin va­lit­se­mal­la kurs­se­ja nii­den tar­jon­nas­ta lu­ki­o­lai­sil­le. Myös ne lu­e­taan Si­nul­le hy­väk­si so­vel­ta­vi­na kurs­sei­na.

Yliopistoyhteistyö

Kuo­pi­on kau­pun­gin lu­kio-opis­ke­li­joil­la on mah­dol­li­suus suo­rit­taa lu­ki­o­ai­ka­na yli­o­pis­to-opin­to­ja Itä-Suo­men yli­o­pis­ton avoi­mes­sa yli­o­pis­tos­sa. Nämä opin­not ovat opis­ke­li­jal­le mak­sut­to­mia. Tu­tus­tu Adu­ca­ten si­vus­tol­la eri tie­de­kun­tien tar­jo­a­miin kurs­sei­hin lu­ki­o­lai­sil­le. https://www.uef.fi/fi/web/adu­ca­te/lu­ki­o­lai­sil­le

Erilaisia opintoja

Lu­ki­on kurs­se­ja voi suo­rit­taa myös it­se­näi­ses­ti opis­kel­len. It­se­näi­nen opis­ke­lu si­säl­tää eri­lai­sia töi­tä, esi­mer­kik­si tut­kiel­mia ja pro­jek­ti­töi­tä opet­ta­jan oh­jauk­ses­sa.

Oppi­tun­tien tal­len­ta­mi­nen aut­taa lu­ki­o­lai­sia eri elä­män­ti­lan­teis­sa.

Kai­kis­sa lu­ki­ois­sa on yksi tai use­am­pi vir­tu­aa­li­luok­ka, jos­sa ope­tus­ta voi myös tal­len­taa. Vir­tu­aa­li­o­pe­tus­ta ke­hi­te­tään koko ajan pal­ve­le­maan lu­kio-opis­ke­li­jan eri­lai­sia tar­pei­ta. Voit kat­soa tal­len­net­tu­ja oppi­tun­te­ja Kuo­pi­on lu­ki­oi­den Kurs­siTV pal­ve­lus­ta. https://kuo­pio.kurs­si.tv/

Myös etä­o­pis­ke­lu on lu­ki­o­lai­sel­le mah­dol­lis­ta Kuo­pi­on ai­kuis­lu­ki­on kaut­ta. Kaik­ki lu­ki­ot ovat mu­ka­na hank­kees­sa, jos­sa tie­to- ja vies­tin­tä­tek­niik­ka kuu­luu kiin­te­äs­ti jo­kai­sen lu­ki­on ja lu­ki­o­lai­sen opin­toi­hin.

Päättötodistus

Päät­tö­to­dis­tuk­sen saat, kun olet suo­rit­ta­nut hy­väk­syt­tä­väs­ti koko lu­ki­on oppi­mää­rän. Päät­tö­to­dis­tus on edel­ly­tys yli­op­pi­las­tut­kin­to­to­dis­tuk­sen saa­mi­sel­le.

Ylioppilastutkinto

Yli­op­pi­las­tut­kin­to jär­jes­te­tään kak­si ker­taa vuo­des­sa, syk­syl­lä ja ke­vääl­lä. Yli­op­pi­las­tut­kin­nos­sa on nel­jä pa­kol­lis­ta ko­et­ta, jois­ta äi­din­kie­len ja kir­jal­li­suu­den koe on kai­kil­le pa­kol­li­nen. Kol­me muu­ta ko­et­ta va­lit­set seu­raa­vis­ta vaih­to­eh­dois­ta: toi­nen ko­ti­mai­nen kie­li, vie­ras kie­li, ma­te­ma­tiik­ka ja re­aa­li­aine. Li­säk­si voit kir­joit­taa yli­mää­räi­siä ko­kei­ta. Voit suo­rit­taa koko tut­kin­non yh­del­lä ker­taa tai ha­jaut­taa ko­keet kol­mel­le pe­rät­täi­sel­le tut­kin­to­ker­ral­le. Yli­op­pi­laak­si voit siis val­mis­tua joko syk­syl­lä tai ke­vääl­lä.

Opinto-ohjaus ja erityinen tuki

Opis­ke­li­jal­la on oi­keus saa­da oh­jaus­ta opis­ke­lun ja op­pi­mi­sen tu­ek­si. Oh­jauk­seen osal­lis­tu­vat reh­to­ri, opin­to-oh­jaa­ja, ryh­män­oh­jaa­ja ja eri ai­nei­den opet­ta­jat. Oh­jaus tu­kee opis­ke­li­jan opin­to-oh­jel­man ja opin­to­jen suun­nit­te­lua ja to­teut­ta­mis­ta. Oh­jaus­ta an­ne­taan myös jat­ko-opin­to­ja ja ura­va­lin­taa kos­ke­vis­sa asi­ois­sa. Kuo­pi­on lu­ki­oil­la on yh­tei­nen eri­tyis­o­pet­ta­ja, jon­ka puo­leen voit kään­tyä muun mu­as­sa omaan op­pi­mi­see­si liit­ty­vis­sä asi­ois­sa. Li­säk­si lu­ki­ois­sa toi­mii yh­tei­nen lu­ki­o­psy­ko­lo­gi. Lue li­sää opis­ke­li­ja tuki­pal­ve­luis­ta verk­ko­sivuil­tam­me. https://ha­e­lu­ki­oon.fi/web/op­pi­laan-ja-opis­ke­li­jan-tuki­pal­ve­lut/

Opintokustannukset

Lu­ki­ois­sa ei ole lu­ku­ka­si­mak­su­ja. Päi­vä­lu­ki­on opis­ke­li­joil­le tar­jo­taan kou­lu­päi­vi­nä il­mai­nen kou­lu­a­te­ria. Oppi­kir­jat, opis­ke­lu­vä­li­neet ja -tar­vik­keet on lu­ki­o­lai­sen itse han­kit­ta­va ja kus­tan­net­ta­va. Kan­net­ta­van pää­te­lait­teen hank­ki­mi­nen edis­tää täy­si­pai­nois­ta lu­kio-opis­ke­lua. Opis­ke­li­jal­la on tie­tyin edel­ly­tyk­sin mah­dol­li­suus saa­da opin­to- ja kou­lu­mat­ka­tu­kea. Tar­kem­pia tie­to­ja saat Ke­lan pai­kal­lis­toi­mis­tois­ta.

Lu­kio-opasLuku­vuo­si 2020-202123.11.2020