KAHDEN TUTKINNON KOULUTUS KUOPIOSSA

Mahdollisuuksien Kuopio

Kah­den tut­kin­non kou­lu­tuk­seen ha­lu­a­va ha­kee yh­teis­haun kaut­ta (www.opin­to­pol­ku.fi) am­ma­til­li­seen tut­kin­toon, jon­ka yh­tey­des­sä ha­ki­ja il­moit­taa ole­van­sa kiin­nos­tu­nut kah­den tut­kin­non suo­rit­ta­mi­ses­ta.
Yh­teis­haus­sa kiin­nos­tuk­sen kah­den tut­kin­non suo­rit­ta­mi­seen voi mer­ki­tä Opin­to­pol­ku -pal­ve­lus­sa seu­raa­vil­la Sa­von am­mat­ti- ja ai­kuis­o­pis­ton kou­lu­tus­a­loil­la:

Sa­von am­mat­ti­o­pis­tos­sa on kah­den edel­lä mai­ni­tun tut­kin­non li­säk­si mah­dol­li­suus suo­rit­taa kak­sois­tut­kin­to myös muil­la opin­to­a­loil­la yk­si­löl­li­sen opis­ke­lu­suun­ni­tel­man mu­kaan. Kah­den tut­kin­non opin­not voi suo­rit­taa myös muis­sa Kuo­pi­on alu­een toi­sen as­teen am­ma­til­li­sis­sa oppi­lai­tok­sis­sa.

Kah­den tut­kin­non opis­ke­lu ta­pah­tuu ta­val­li­sim­min etu­kä­teen so­vit­tui­na vuo­ro­jak­soi­na am­ma­til­li­ses­sa oppi­lai­tok­ses­sa ja lu­ki­os­sa. Osan opin­nois­ta voi suo­rit­taa myös ke­säl­lä, ilta­o­pin­toi­na ai­kuis­lu­ki­os­sa tai etä­o­pin­toi­na. Am­ma­til­li­sil­la jak­soil­la opis­kel­laan am­ma­til­li­sia pa­kol­li­sia tut­kin­non osia ja lu­ki­o­jak­soil­la lu­ki­on opin­to­ja niin, että opis­ke­le­mis­ta­si kurs­seis­ta muo­dos­tuu vii­si lu­ki­o­ai­net­ta. Lu­ki­o­jak­sol­la opis­kel­laan lu­ki­o­ai­nei­ta, jois­ta osaa­mi­nen tun­nus­te­taan am­ma­til­li­seen tut­kin­toon.  Ke­vääs­tä 2022 läh­tien on kir­joi­tet­ta­va vii­si yli­op­pi­las­kir­joi­tus­ai­net­ta yli­op­pi­las­tut­kin­toa var­ten.

Kah­den tut­kin­non suo­rit­ta­mi­nen kes­tää yk­si­löl­li­sen opin­to­suun­ni­tel­man mu­kaan kol­mes­ta nel­jään vuot­ta ja se vah­vis­taa am­ma­til­lis­ta osaa­mis­ta, yleis­si­vis­tys­tä sekä jat­ko-opin­to­val­miuk­sia yli­o­pis­toi­hin ja am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lui­hin. Lue li­sää “Opin­to­ja yli oppi­lai­tos­ra­jo­jen 2020-2021” jul­kai­sus­ta, joka on tuo­tet­tu toi­sen as­teen yh­teis­työ­ver­kos­ton kans­sa.

Lu­kio-opasLuku­vuo­si 2020-202123.11.2020