KUOPION NILSIÄN LUKIO

Kilpaurheilua & yksilöllistä valmennusta

Nil­si­än lu­kio on moni­puo­li­nen oppi­lai­tos lä­hel­lä Tah­kon mat­kai­lu­a­lu­et­ta. Lu­kio tar­jo­aa opis­ke­li­joil­leen van­kan yleis­si­vis­tä­vän kou­lu­tuk­sen, moni­puo­li­sia mah­dol­li­suuk­sia suun­tau­tua opin­nois­sa sekä hie­no­ja, kas­vat­ta­via ko­ke­muk­sia.

Nil­si­än lu­ki­os­sa on mah­dol­lis­ta yh­dis­tää opis­ke­lu ja ta­voit­teel­li­nen har­joit­te­lu, sil­lä lu­ki­on eri­tyis­piir­tee­nä ovat val­ta­kun­nal­li­nen alp­pi­hiih­to-, hiih­to-, sali­ban­dy-, jal­ka­pal­lo- ja golf­val­men­nus­ryh­mät sekä yk­si­lö­laji­lin­ja. Kou­lun vie­res­tä voi myös vuok­ra­ta asun­non uu­deh­kos­ta Täh­ti­por­tis­ta.

Nil­si­än lu­ki­os­sa pää­see opis­ke­le­maan pie­nis­sä ope­tus­ryh­mis­sä ja voi va­li­ta pe­rin­teis­ten lu­kio-opin­to­jen rin­nal­le eri­kois­o­pin­to­jak­so­ja eri ai­neis­ta. Esi­mer­kik­si mu­sii­kis­ta on tar­jol­la moni­puo­li­ses­ti eri­lai­sia opin­to­jak­so­ja, muun mu­as­sa stu­dio- ja bän­di­toi­min­nan opin­to­jak­so­ja tai muu­ta­man vuo­den vä­lein mu­siik­ki­näy­tel­mä­pro­jek­ti. Lu­ki­os­sam­me voi va­li­ta vaik­ka va­el­luk­sen opin­to­jak­son tai teh­dä yh­teis­työ­tä alu­een, mm. Tah­kon yrit­tä­jien ja mui­den si­dos­ryh­mien kans­sa, mikä mah­dol­lis­taa laa­ja-alai­sen op­pi­mi­sen ja opis­ke­lun kyt­ke­mi­sen kou­lu­maa­il­man ulko­puo­lel­le. Näin opis­ke­li­jan on mah­dol­lis­ta rää­tä­löi­dä lu­ki­o­vuo­sis­taan omien kiin­nos­tus­ten mu­kai­nen.

Li­säk­si Nil­si­än lu­ki­os­sa on mah­dol­lis­ta pääs­tä alp­pi­hiih­to­val­men­nuk­seen, jos­sa pää­see opis­ke­le­maan yh­des­sä ym­pä­ri Suo­mea tu­le­vien opis­ke­li­joi­den kans­sa, saa pää­toi­mis­ta val­men­nus­ta ja pys­tyy suo­rit­ta­maan lei­ri­mat­ko­jen ai­ka­na opin­to­jak­so­ja ver­kon vä­li­tyk­sel­lä. Lu­ki­os­sam­me toi­mii myös hiih­to-, sali­ban­dy-, jal­ka­pal­lo- sekä golf­val­men­nus­ryh­mä. Li­säk­si on mah­dol­lis­ta to­teut­taa yk­si­löl­lis­tä val­men­nus­suun­ni­tel­maa myös muis­sa la­jeis­sa ja saa­da hy­väk­si­lu­ku­ja lu­ki­o­kurs­seis­ta.

Nil­si­än lu­ki­oon ha­e­taan toi­sen as­teen yh­teis­haus­sa. Ur­hei­lu­val­men­nuk­seen ha­e­taan eril­li­sel­lä haku­lo­mak­keel­la en­nen yh­teis­ha­kua. Alp­pi­kou­lun haku­päi­vä kan­nat­taa var­mis­taa Alp­pi­kou­lun verk­ko­sivuilta. Mui­hin val­men­nus­ryh­miin ha­e­taan tam­mi­kuus­sa. Tar­kem­mat haku­ajat on tar­kis­tet­ta­va lu­ki­om­me net­ti­sivuilta. Val­men­nus­ryh­mään hy­väk­sy­tyn ur­hei­li­jan tu­lee ha­kea Nil­si­än lu­ki­oon yh­teis­haus­sa.

Käy tu­tus­tu­mas­sa Nil­si­än lu­ki­oon.

YHTEYSTIEDOT

Reh­to­ri Si­nik­ka Ker­vi­nen
044 748 2255
si­nik­ka.ker­vi­nen@kuo­pio.fi

Apu­lais­reh­to­ri Juha-Pek­ka Pen­ti­käi­nen
044 7482 344
juha-pek­ka.pen­ti­kain@ope­du.kuo­pio.fi

Kou­lu­sih­tee­ri Tan­ja Tirk­ko­nen
044 748 2346
tan­ja.tirk­ko­nen@kuo­pio.fi

Opin­to-oh­jaa­ja  Han­ne­le Hak­ka­rai­nen
044 748 2348
han­ne­le.hak­ka­rai­nen@ope­du.kuo­pio.fi

Sy­vä­rin­tie 47, 73300 Nil­siä
www.nil­si­an­lu­kio.fi

Lu­kio-opasLuku­vuo­si 2020-202123.11.2020