KUOPION TAIDELUKIO LUMIT

Musiikkia- Tanssia - Ilmaisutaitoa

Kuo­pi­on tai­de­lu­kio Lu­mit on tun­net­tu hy­väs­tä yh­teis­hen­ges­tään. Olem­me su­vait­se­vai­sia ja ar­vos­tam­me luo­vuut­ta. Tai­teet ovat osa ar­ke­am­me. Toi­sil­le ne ovat moni­puo­li­sia kurs­se­ja pe­rin­teis­ten lu­kio-opin­to­jen lo­mas­sa: toi­sil­le an­toi­sia jopa tai­teen am­mat­ti­o­pin­toi­hin val­mis­ta­via kim­mok­kei­ta. Tar­jo­am­me jo­kai­sel­le opis­ke­li­jal­le mah­dol­li­suu­den tai­teen te­ke­mi­seen meil­lä – ja jos­kus jopa ulko­mail­la­kin.

Lu­mit on nel­jä lu­ki­o­ta (yh­teis­haus­sa käy­tet­tään ter­miä lin­ja). Yleis­lu­ki­o­lai­nen opis­ke­lee val­ta­kun­nal­li­sen lu­ki­on ope­tus­suun­ni­tel­man mu­kaan. Mu­siik­ki- ja tans­si­lu­ki­on opis­ke­li­jat nou­dat­ta­vat eri­kois­lu­ki­on ope­tus­suun­ni­tel­maa. Sii­nä on run­saas­ti tai­de­ai­nei­ta, ja yleis­ai­nei­den osuut­ta on mah­dol­li­suus ke­ven­tää. Il­mai­su­tai­to­lu­ki­os­sa opis­ke­let näyt­tä­mö­il­mai­sun eri­lai­sia kurs­se­ja mui­den lu­kio-opin­to­jen li­säk­si. Val­ta­kun­nal­li­sil­la lu­ki­o­kurs­seil­la eri lin­jo­jen opis­ke­li­jat ovat yh­des­sä. Tai­de­lu­kio Lu­mi­tis­sa val­lit­see­kin in­nos­tuk­sen ja yh­des­sä te­ke­mi­sen ilma­pii­ri, jos­sa op­pi­laat voi­vat op­pia toi­sil­taan ren­nos­sa ja hy­väk­sy­väs­sä ilma­pii­ris­sä.

Tai­de­lu­kio Lu­mi­tiin ha­e­taan toi­sen as­teen yh­teis­haus­sa. Haun jäl­keen jo­kai­sel­le mu­siik­ki-, tans­si- tai il­mai­su­tai­to­lu­ki­oon ha­ke­neel­le lä­he­te­tään säh­köi­nen kut­su pää­sy­ko­kee­seen. Lue li­sää kou­lum­me net­ti­sivuilta. 

Yleislukio
Musiikkilukio
Tanssilukio
Ilmaisutaitolukio
YHTEYSTIEDOT

Reh­to­ri  Ilk­ka Ra­ni­nen
044 718 4641
ilk­ka.ra­ni­nen@kuo­pio.fi

Kou­lu­sih­tee­ri Jaa­na Mönk­kö­nen
044 718 4583
jaa­na.monk­ko­nen@kuo­pio.fi

Opin­to-oh­jaa­jat
Heik­ki Huuh­ka
044 718 1157
heik­ki.huuh­ka@ope­du.kuo­pio.fi

Het­ti Ryt­sy
044 718 4648
het­ti.ryt­sy@ope­du.kuo­pio.fi

Timo Ko­ti­lai­nen
044 718 4628
timo.ko­ti­lai­nen@ope­du.kuo­pio.fi

Ilmaisutaitolinja

Kert­tu-Lii­sa Pi­ri­nen
040 7028509
kert­tu-lii­sa.pi­ri­nen@ope­du.kuo­pio.fi

Musiikkilinja

Juha Hi­lan­der, 044 7181402
juha.hi­lan­der@ope­du.kuo­pio.fi

Tanssilinja

San­na­ma­ria Kuu­la, 044 718 4647
san­na­ma­ria.kuu­la@ope­du.kuo­pio.fi

Min­na Cant­hin katu 46, 70100 Kuo­pio
www.lu­mit.fi

Link­ki Lu­mi­tin esit­te­ly­vi­de­oon.

Lu­kio-opasLuku­vuo­si 2020-202123.11.2020