KUOPION KLASSILLINEN LUKIO

Moderni - Viihtyisä - Osaava

Kuo­pi­on klas­sil­li­nen lu­kio eli Klas­sik­ka on mo­der­ni ja viih­tyi­sä lu­kio, joka tar­jo­aa hy­vät val­miu­det jat­ko-opin­toi­hin. Ope­tuk­ses­sa hyö­dyn­ne­tään uut­ta tek­no­lo­gi­aa, ja opis­ke­li­jat voi­vat käyt­tää vr-la­se­ja ja 3D-tu­los­tin­ta oppi­tun­tien ulko­puo­lel­la­kin. Oppi­tun­ti­tal­len­teet ja ope­tus­vi­de­ot ovat op­pi­mi­sen tu­ke­na, jos ope­tuk­ses­ta jou­tuu ole­maan pois esi­mer­kik­si ur­hei­lu­lei­rin vuok­si. 

Moni­puo­li­ses­ta kurs­si­tar­jon­nas­ta voi pa­kol­lis­ten ja sy­ven­tä­vien lu­ki­o­kurs­sien li­säk­si va­li­ta mo­nia so­vel­ta­via oppi­aine­ra­jat ylit­tä­viä kurs­se­ja, ku­ten Teko­äly– ja Seik­kai­lu ai­voi­hin -kurs­sin. Osaa­van ja mo­ti­voi­tu­neen opet­ta­ja­kun­nan li­säk­si tu­to­rit ovat apu­na opin­to­jen suun­nit­te­lus­sa sekä kou­lun ar­keen liit­ty­vis­sä asi­ois­sa. Myös digi-tu­to­rit, lii­kun­ta­tu­to­rit sekä eri oppi­ai­nei­den tu­to­rit ovat tu­ke­na­si! 

Ti­la­vas­sa au­las­sa ja kir­jas­tos­sa on opis­ke­luun so­pi­vat ja viih­tyi­sät ti­lat. Klas­si­kas­sa on mah­dol­li­suus tai­to­jen ke­hit­tä­mi­seen mo­nel­la alal­la: voit lau­laa kuo­ros­sa tai lau­lu­yh­ty­ees­sä, soit­taa bän­dis­sä sekä osal­lis­tua kou­lun leh­den tai tek­niik­ka­ryh­män toi­min­taan. Voit myös toi­mia ak­tii­vi­ses­sa opis­ke­li­ja­kun­nas­sa. Opis­ke­li­ja­kun­ta jär­jes­tää vuo­den ai­ka­na mo­nia ta­pah­tu­mia koko kou­lu­yh­tei­sön ilok­si. 

Kou­lum­me on mu­ka­na mo­nis­sa kan­sain­vä­li­sis­sä hank­keis­sa. Vii­me vuo­si­na olem­me vie­rail­leet esi­mer­kik­si Es­pan­jan Fer­ro­lis­sa, Wa­le­sin Car­dif­fis­sa ja New Yor­kis­sa. Myös la­ti­nan opis­ke­li­joi­den Roo­man lei­ri­kou­lu­viik­ko on osa toi­min­taam­me. Klas­si­kas­sa on myös mah­dol­lis­ta osal­lis­tua kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen toi­min­taan One World -clu­bis­sa. 

Hakeminen

Kuopion klassilliseen lukioon haetaan toisen asteen yhteishaussa Opintopolussa. Opiskelijat valitaan perusopetuksen päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon perusteella. 

Urheilulukio – valmennus, treenaus ja lukio-opinnot yhdessä!

Klassikan urheilulukiossa opiskelu ja urheilu yhdistyvät ja kehittyminen huippu-urheilijaksi on mahdollista. Valmennuksen laadun takaavat korkeatasoinen valmentajien ja lajiliittojen ammattitaito sekä urheilukoulujen yhteistyö. Monipuolinen asiantuntijatoiminta, kuten urheilupsykologia, ravitsemusvalmennus ja urheiluhieronta, on urheilijoiden tukena kaksoisuralla. Urheilulukiolaiset harjoittelevat kouluaikaan, ja aamuharjoituksista saa lukiokursseja. Myös Klassikan loistava sijainti harjoittelupaikkojen läheisyydessä mahdollistaa joustavan urheilun ja opiskelun yhdistämisen. 

Hakeminen urheilulinjalle

Urheilulinjalle haetaan toisen asteen yhteishaussa Opintopolussa 10.3.2020 klo 15 mennessä. Hakukohteeksi valitaan Kuopion klassillinen lukio, Lukion urheilulinja. Kun opiskelija täyttää sähköistä yhteisvalinnan lomaketta ja valitsee urheiluoppilaitoksen, hakija täyttää vielä Urheilijan lisäkysymykset -osion. Sen lisäksi hakija täyttää erillisen urheiluoppilaitosten hakulomakkeen käsin. Lomake toimitetaan Kuopion klassilliseen lukioon viimeistään 7 päivää yhteishaun päättymisen jälkeen. Pääsykokeiden haastatteluosuus toteutetaan huhti- ja toukokuussa. 

Kat­so pää­sy­ko­kei­den ajan­koh­ta ja oh­jeis­tus kou­lun net­ti­sivuilta.

YHTEYSTIEDOT

Va. reh­to­ri Inka Kok­ko­nen
044 718 4542
inka.kok­ko­nen@kuo­pio.fi

Apu­lais­reh­to­rit

Kert­tu Hap­po­nen
044 718 4541
kert­tu.hap­po­nen@ope­du.kuo­pio.fi

Jon­na Kuu­sis­to
044 718 4547
jon­na.kuu­sis­to@ope­du.kuo­pio.fi

Kou­lu­sih­tee­ri
Päi­vi Sa­vi­nai­nen
044 718 4543
pai­vi.han­ne­le.sa­vi­nai­nen@kuo­pio.fi

Ur­hei­lu­koor­di­naat­to­ri Jyr­ki Blom
044 518 4549
jyr­ki.blom@ope­du.kuo­pio.fi

Opin­to-oh­jaa­jat

Mark­ku Uk­ko­nen
044 718 4555
mark­ku.uk­ko­nen@ope­du.kuo­pio.fi

Juha Tor­ni­ai­nen
044 718 4548
juha.tor­ni­ai­nen@ope­du.kuo­pio.fi

Jon­na Kuu­sis­to
044 718 4547
jon­na.kuu­sis­to@ope­du.kuo­pio.fi

Non scho­lae, sed vi­tae – Ei kou­lua, vaan elä­mää var­ten

Lu­kio-opasLuku­vuo­si 2020-202123.11.2020