LUKIOON HAKEMINEN

Yhteishaku 2020

Yhteishaku

Haku­aika syk­syl­lä 2020 al­ka­vaan am­ma­til­li­seen kou­lu­tuk­seen ja lu­ki­o­kou­lu­tuk­seen on 18.2.–10.3.2020. Haku teh­dään osoit­tees­sa: www.opin­to­pol­ku.fi ja haku­lo­mak­kee­seen täy­te­tään vii­si haku­toi­veit­ta toi­vei­den mu­kai­ses­sa jär­jes­tyk­ses­sä. Haku­aika päät­tyy 10.3.2020 klo 15.00. Täy­tä eri­kois­lin­joil­le ha­kies­sa­si lu­ki­on eril­li­nen haku­lo­ma­ke. Lisä­tie­toa löy­dät jo­kai­sen lu­ki­on eri­kois­lin­jois­ta hei­dän verk­ko­sivuil­taan. Kaik­kien näi­den net­ti­ha­ke­mus­ten on ol­ta­va tal­len­net­tu­na vii­meis­tään 10.3.2020 klo 15.00. Kuo­pi­on lu­ki­oi­hin ovat yh­teis­haus­sa haku­kel­poi­sia kaik­ki ne opis­ke­li­jat, joi­den luku­ai­nei­den kes­ki­arvo on vä­hin­tään 7.0.

Täs­sä link­ki Ope­tus­hal­li­tuk­sen pää­tök­seen yh­teis­haun aika­tau­lus­ta.

Pääsykokeet

Pää­sy­ko­keet jär­jes­te­tään alla ole­van aika­tau­lun mu­kaan ja nii­hin kut­su­taan erik­seen.

Yhteishaun tulokset

Ke­vään 2020 yh­teis­haun tu­lok­set jul­kis­te­taan ai­kai­sin­taan 11.6.2020 oma opin­to­pol­ku -pal­ve­lus­sa. Jos olet an­ta­nut säh­kö­pos­ti­o­soit­tee­si ha­ke­muk­sel­la, saat tu­lok­set myös säh­kö­pos­tii­si. Li­säk­si kai­kil­le va­li­tuil­le lä­he­te­tään va­lin­ta­kir­je säh­köi­ses­ti il­moi­tet­tuun säh­kö­pos­ti­o­soit­tee­seen.

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Opis­ke­lu­pai­kan voi vas­taan­ot­taa käyt­tä­mäl­lä Opin­to­po­lun vah­vis­tus­pal­ve­lua. Wil­ma­tun­nus ak­ti­voi­daan kun uusi yk­kö­nen ot­taa lu­ki­o­pai­kan vas­taan Opin­to­po­lus­sa ja oppi­lai­tok­sen Wil­mas­sa täy­te­tään pe­rus­tie­to­lo­ma­ke. Voit var­mis­taa si­sään­oton­oh­jeet oman lu­ki­o­si verk­ko­sivuilta ja var­mis­ta onko si­nun käy­tä­vä lu­ki­ol­la fyy­si­ses­ti, että ensi luku­vuo­den luku­jär­jes­tys ja opis­ke­lu­jen aloit­ta­mi­seen liit­ty­vät asi­at ovat kun­nos­sa.

Var­mis­tus on teh­tä­vä kai­kis­sa Kuo­pi­on lu­ki­ois­sa vii­meis­tään kes­ki­viik­ko­na 17.6.2020 klo 15.00. Vara­si­jat ovat voi­mas­sa 14.8.2020 saak­ka. Jos et jos­tain syys­tä ota lu­ki­o­paik­kaa vas­taan, il­moi­ta sii­tä vii­py­mät­tä lu­ki­on kans­li­aan kir­jal­li­ses­ti.

Mitä jos jäin ilman opiskelupaikkaa?

Jos jäit yh­teis­haus­sa il­man opis­ke­lu­paik­kaa, ole vä­lit­tö­mäs­ti tie­don saa­tu­a­si yh­tey­des­sä pe­rus­kou­lu­si opin­to-oh­jaa­jaan.

Työjärjestyksen tekeminen

Osal­le uu­sis­ta lu­ki­o­lai­sis­ta luku­jär­jes­tyk­set on teh­ty val­miik­si ja osa te­kee nii­tä lu­ki­on osoit­ta­ma­na ajan­koh­ta­na. Luku­vuo­den 2020–2021 luku­jär­jes­tyk­siä teh­dään 15.–19.6.2020 vä­li­se­nä ai­ka­na. Tar­kis­ta päi­vä ja kel­lon­aika oman lu­ki­o­si net­ti­sivuilta.

Koulu alkaa

Kou­lu al­kaa kes­ki­viik­ko­na 12.8.2020. Kou­lu­koh­tai­nen aika­tau­lu on kun­kin lu­ki­on koti­si­vuil­la.

Tietoja Kuopion lukioista 2019
Lu­kio-opasLuku­vuo­si 2020-202123.11.2020