KUOPION LYSEON LUKIO

Laadukas - Opiskelumyönteinen - Modernisti perinteinen


Modernia asennetta!

Kuo­pi­on Ly­se­on lu­kio on mo­der­nis­ti pe­rin­tei­nen kou­lu, joka on toi­mi­nut ydin­kes­kus­tas­sa, to­rin lai­dal­la jo vuo­des­ta 1872. Ke­hi­täm­me, uu­dis­tam­me ja ar­vi­oim­me toi­min­taam­me jat­ku­vas­ti tu­ke­ak­sem­me opis­ke­li­joi­den yk­si­löl­li­siä ta­voit­tei­ta ja tar­pei­ta. Meil­le kaik­kein tär­kein­tä on op­pi­mi­nen.

Opis­ke­li­joi­den ja opet­ta­jien yh­tei­set ta­voit­teet luo­vat kan­nus­ta­van ilma­pii­rin. Ly­se­on ak­tii­vi­ses­ti toi­mi­va opis­ke­li­ja­kun­ta ta­kaa reip­paan me­non ja mei­nin­gin. Me ha­lu­am­me, että meil­lä voi­daan hy­vin.

Kuo­pi­on Ly­seo on yh­tei­söl­li­nen, su­vait­se­va ja moni­puo­li­nen lu­kio, jos­sa voit va­li­ta oman pai­no­tuk­se­si laa­jas­ta va­li­koi­mas­tam­me kie­liä, tie­tei­tä ja tai­tei­ta.

Ly­se­os­sa myös kan­sain­vä­li­syys on vah­vas­ti läs­nä, ja se nä­kyy muun mu­as­sa yh­teis­työ­nä Sak­saan, Kii­naan ja Ruot­siin. Li­säk­si on mah­dol­lis­ta osal­lis­tua Eu­roo­pan Nuor­ten Par­la­men­tin toi­min­taan.

Kuo­pi­on Ly­se­on lu­kio muo­dos­taa Kuo­pi­on tai­de­lu­kio Lu­mi­tin kans­sa yh­des­sä Kuo­pi­on kes­kus­tan lu­ki­o­kam­puk­sen. Mo­lem­mat lu­ki­ot toi­mi­vat omi­na yk­si­köi­nään mut­ta yh­teis­työ on tii­vis­tä ja lu­ki­oil­la on yh­tei­nen hal­lin­to.

Ha­ke­mi­nen

Kuo­pi­on Ly­se­on lu­ki­oon ha­e­taan toi­sen as­teen yh­teis­haus­sa. Opis­ke­li­jat va­li­taan pe­rus­o­pe­tuk­sen päät­tö­to­dis­tuk­sen luku­ai­nei­den kes­ki­ar­von pe­rus­teel­la. Lisä­tie­toa ha­ki­joil­la löy­dät kou­lun net­ti­sivuilta.

IB-linja

Kuo­pi­on Ly­se­on lu­ki­os­sa on mah­dol­lis­ta suo­rit­taa kan­sain­vä­li­nen yli­op­pi­las­tut­kin­to (In­ter­na­ti­o­nal Bac­ca­lau­re­a­te), jos­sa ope­tus- ja tut­kin­to­kie­li on eng­lan­ti. IB-lin­jal­ta on opis­ke­li­joi­den sa­noin ”help­po jat­kaa mel­kein mis­sä yli­o­pis­tos­sa ta­han­sa”. IB-lin­jal­le ote­taan vuo­sit­tain 30 opis­ke­li­jaa.

IB-tut­kin­to kes­tää kol­me vuot­ta. En­sim­mäi­nen vuo­si val­men­taa IB-opin­toi­hin. Var­si­nai­set IB-opin­not kes­tä­vät kak­si vuot­ta, joi­den ai­ka­na opis­kel­laan yleen­sä kuut­ta ai­net­ta. Opis­kel­ta­vien kurs­sien li­säk­si teh­dään tut­kiel­ma yh­des­tä ai­nees­ta ja suo­ri­te­taan CAS-oh­jel­maa. Lisä­tie­toa IB-oh­jel­mas­ta löy­tyy kou­lum­me net­ti­sivuilta.

Ha­ke­mi­nen IB-lin­jal­le

Kuo­pi­on Ly­se­on lu­ki­on IB-lin­jal­le ha­e­taan toi­sen as­teen yh­teis­haus­sa. Opis­ke­li­ja­va­lin­ta pe­rus­tuu pe­rus­o­pe­tuk­sen päät­tö­to­dis­tuk­sen luku­ai­nei­den pai­no­tet­tuun kes­ki­ar­voon, jos­sa pai­no­te­taan äi­din­kie­len ja kir­jal­li­suu­den, eng­lan­nin ja ma­te­ma­tii­kan arvo­sa­no­ja. Lisä­tie­toa ha­ki­joil­la löy­dät kou­lun net­ti­sivuilta.

YHTEYSTIEDOT

vs. Reh­to­ri
Heik­ki Huuh­ka
044 718 1157
heik­ki.huuh­ka@ope­du.kuo­pio.fi

Apu­lais­reh­to­rit
Päi­vi Kiis­ki
044 718 4569
pai­vi.kiis­ki@ope­du.kuo­pio.fi

Paa­vo Heis­ka­nen
044 718 4570
paa­vo.heis­ka­nen@ope­du.kuo­pio.fi

Kou­lu­sih­tee­ri
Ir­me­li Mä­ke­läi­nen
017 184 563
ir­me­li.ma­ke­lai­nen@kuo­pio.fi

Opin­to-oh­jaa­jat
Pau­lii­na Pön­ti­nen
044 718 4566
pau­lii­na.pon­ti­nen@ope­du.kuo­pio.fi

Mii­ka Rau­das­kos­ki
044 718 4072
mii­ka.rau­das­kos­ki@ope­du.kuo­pio.fi

IB-koor­di­naat­to­ri
Suvi Tirk­ko­nen
044 718 4568
suvi.tirk­ko­nen@ope­du.kuo­pio.fi

www.kuo­pi­on­ly­seo.fi

So­mes­sa @kuo­pi­on­ly­seo

Lu­kio-opas 2022 - 2023Luku­vuo­si 2022-202323.11.2020